Vedtekter:

Vedtekter for Stokka Kultur- og Historielag

Vedtatt på konstituerende møte den 15. april 2002

1. NAVN

Lagets navn er Stokka Kultur- og Historielag.

2 FORMÅL

Stokka Kultur- og Historielag skal:

Samle inn og formidle kunnskap om Stokka/Sandal og skape interesse for bydelens historie og framtidig utvikling

         Være et forum for alle aldersgrupper på Stokka/Sandal hvor medlemmene gjennom diverse aktiviteter kan utvikle samhold og bli bedre kjent med hverandre.

3. MEDLEMSKAP

Alle som vil støtte og arbeide for lagets formål kan bli medlemmer ved å betale kontingenten som fastsettes av årsmøtet. Foreninger, foretak mv. kan bli støttemedlemmer mot å betale en egen kontingent som også fastsettes av årsmøtet.

4. STYRE

Styret velges på årmøte for 2 år om gangen og består av:

  1. Styreleder (velges særskilt)
  2. Nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer som velges samlet.
  3. 4 varamedlemmer
  4. Revisor
  5. Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem for 1 år.

Styret er beslutningsdyktig når leder og nestleder og minst 4 styremedlemmer er tilstede. Styret skal føre protokoll.

5. ÅRSMØTE

Årmøtet er lagets høyeste organ. Det innkalles av styret innen utgangen av mars med minst 14 dagers varsel.

På årsmøtet skal behandles:

         Årsmelding, – Regnskap, – Valg, – Endring av vedtekter, – Fastsetting av medlemskontingent og andre kontingenter

Forslag om endring av vedtekter og andre saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av januar måned. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall, alle øvrige saker avgjøres med vanlig flertall. Valg hvor det fremmes forslag på flere kandidater enn det som skal velges skal skje skriftlig. Alle som møter og har betalt kontingent har stemmerett.

6. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning behandles på ordinært årsmøte. Vedtak om oppløsing krever 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning skal lagets midler brukes i det lokale/regionale kulturarbeid etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet med vanlig flertall.