Grense mellom Nedre Tasta og Stokka, 1835

Utskrift fra ”Jæren og Dalerne sorenskriveris pantebok nr. 13, 1835 – 1838”

Aar 1835 den 23de Mai, vare vi Undertegnede forsamlede paa Gaarden Stokke for at opgaa Grændserne mellom Gaarden Nedre Tastads Udmark og Gaarden Stokkes Mark og Eiendom, hvilke Gaarde ere beliggende den Første i Goe Skibrede og den anden i Jaattens Skibrede, Jedderens og Dalernes Fogderie.

Gaarden Stokke er beneciferet Stavanger Sognekald, men er udlagt til Embedsbolig for Amtmanden i Stavanger Amt. Paa denne Gaards Vegne var tilstæde Amtmand Aas, paa Beneficiarie Provst Langebergs Vegne O.B. Lerche og Leilændingerne Ommund Larsen og Johanne Svendsdatter med Laugværge Samuel Ledaal. Gaarden Nedre Tastad var privat Eiendom og mødte dene Eiere: (15 navn ramses opp)

Man opgik Strækningerne og ventilerede om hvor den rette Grændselinie skulde være. Der findes ingen skriftlige Documneter som give Oplysning derom, uden alene en Markegangsforretning af 23de Mai 1755 mellom Stavanger Byes Egenæs Mark og de til denne Grændsende Gaarde, i hvilken det antydes at Stokke Gaards Mark grændser mod Egenæs fra Kløfstenen til Kutmandsstenen, hvor Tastad skulde modstøde, men iøvrigt er ingen Mærkestene at finde, ei heller veed Nogen af saadanne at side mellem Nedre Tastads og Stokkes Eiendomme; derimod blev det af samtlige Opsiddere paa Nedre Tastad og Stokke erkjendt, at Nedre Tastad, saalenge nogen kan mindes, har benyttet til Græsning for sine Creature – den hele Mark norden for Gjerdet for Stokkes Hjembø ved Qvernbækken og nordenfor Lille Stokkevandet, samt Foren op til Egenæs Mark; men derimod have Stokke Opsiddere brugt Myhren nordenfor lille Stokkevandet og Foren til Torvskuur, saa og til undertiden ladet sine Heste græsse paa eller ved Myhren.

Efter flere Ventilationer blev man om Grændselinien mellem Stokke og Nedre Tastad saaledes forenede: Mærkelinien skal begynde ved en Fjeldknub, Rævebærget kaldet / ”der ligger ved Egenæsmærket og et Stykke nede i Bakken søndenfor Kytmandsstenen” / og gaar derfra i lige Linie omtrent i S.W. til W. over Langeryggen til en stor rund Steen i lille Stokkevandet, hvilken Steen ligger nogle Skridt fra Landet. Vestenfor denne Steen er lille Stokkevandet Grændse indtil man kommer til det nuværende Mæerkegjerde mellem Stokkes Eiendom og Nedre Tastads Mark, hvilket Gjærde, som er opsat nordenfor Qverbækken, er Mærkelinie mellem Stokke og Nedre Tastad indtil man kommer til det Store Stokkevand, til hvilket Tastads Mark nordenfor og paa vestre Side støder.

I lille Stokkevandet maa Nedre Tastads Eiere eller opsiddere alene Fiske saa langt, som deres Jord støder lige til Vandet, og ikke landtrække paa Stokke Land. Heller ikke maa Nedre Tastad fiske udenfor Osen af Qvernbækken i Store Stokkevandet uden saa langt som deres Eiendom støder til Vandet.

Med den saaledes beskrevne Grændselinie vare samtlige Mødende fornøiede, men da Gaarden Stokke er offentlig Eiendom, saa bliver dette Forliig at indstille til Sfiftsderectionens Approbation. Af Mæerkegjerde mellem Stokke og Nedre Tastad opfører hver af disse Gaardes Opsiddere den halve Deel, og skal samme være opført til St.Hansdag næste Aar.

Saaledes forenede bekræfte vi med vores Underskrifter – Stokke den 23de Mai 1835…….

– Aar 1835 den 24de October, vare vi Undertegnede, som have været tilstede ved forstaaende Forenings Afslutning, samlede med Tastads Opsiddere, samt paa Stokke Gaards vegne Amtmand Aas, Ommund Stokke og Enken Johanne Stokkes Laugværge Samuel Ledaal, for at dætte Mærkestene efter den ved Foreningen bestemte Skiftelinlie. Enken Johanne Stokke mødte ogsaa, men erklærede, at hun nu ikke var fornøiet med den i Foreningen bestemte Skiftelinie. Efter de øvrige Mødenes Forlangende blev alligevel Linien betegnet med følgende Mærker:

I den søndre kant af Fjeldknubben Ræveberget, men ovenpaa samme, blev indhugget i Fjeldet et X, længre hen i S.W. til W. blev nedsat en Mærkesteen og i samme Linie paa Langryggen indhugget i Fjeldet et X. – Disse Mærker vise en lige Linie fra Ræveberget til den store runde Steen i lille Stokkevandet nogle Skridt fra Landet, overeensstemmende med den i forestaaende Udskiftningsforening bestemte Mærkelinie mellom Stokke og Nedre Tastad. Dette til Bekræftelse under vores Hænder.