2004

Årsmelding for 2004

1. Styret

På årsmøtet 26. februar 2004 ble følgende valgt til styre m.v..

Styreleder: Ludvig Bringsjord, Nestleder: Berit Wathne, Kasserer: Kåre Idsøe, Sekretær: Chester Danielsen – Odveig Klyve, John Høiland og Kristian Bryne

Vararepresentanter: Sigmund Våland, Kari Tjøstheim, Berit Forgård og Kjersti Ropeid

Revisor: Jan. T. Høiland

Valgkomite: Torbjørn Hestnes, Jon Økland og Kjell Lassen

2. Virksomhet i laget

Styret har hatt 11 formelle møter (m.referat) og flere uformelle arbeidsmøter

ARRANGEMENT

Vi har gjennom året hatt følgende medlemsarrangement:

26. februar: Årsmøte

21. april: Filmkveld i Stokka kirke

9. juni: Bydelsvandring Dyrsnes og Mississippi Friluftsenter

9. september: Bydelsvanding i Sandalsområdet

1. november: Stokkadagene i Stokka kirke

8. desember: Lansering av Stokkafilmen

Årsmøtet 26. februar

Ca. 60 medlemmer møtte fram. Før selve årsmøtet fortalte lokalhistoriker Gunnar Skadberg om sin barndom og oppvekst i ytterkant av Stokka. Han avsluttet med å anmode andre til å skrive ned sine barndomsminner, – som ofte kan gi levende bilder av levekår og kultur fra en svunden tid.

Filmkveld i Stokka kirke 21. april

De 53 frammøtte fikk en interessant kveld med orienteringer, kaffepause og filmframvisning. Odveig Klyve og Vigdis Nielsen stod for arrangementet og viste fram tre kortfilmer og en dokumentarfilm. Kortfilmene: ”papirfly” og ”avstanden” med manus og regi av Odveig Klyve og ”Hål i hjarta”, manus og regi Vigdis Nielsen. Det ble orientert om Stokkafilmen og møtet ble avsluttet med en dokumentarfilm om brisling-hermetikk eventyret i Stavanger, – manus og regi v. Vigdis Nielsen.

Bydelsvanding Dyrsnes og Mississippi Friluftsenter 9. juni

Til tross for ufyselig vær møtte hele 62 deltagere. Besøket på Friluftsenteret kan etter styrets mening være innledning til et nærmere samarbeid på flere områder mellom senteret og historielaget. (for øvrig er referat fra denne bydelsvandingen tatt inn i Sydvesten nr. 3/2004). Kristian Bryne hadde laget en meget interessant og flott illustrert orientering til vandringen.

Bydelsvanding Sandalsområdet 9. september

Vandringen startet i Vidarhuset på Lassa der Leif Jon Paulsen kåserte om Garborgfamiliens tilknytning til Sandal og leste utdrag fra Knudaheibrev. Bydelsvandringen ble ledet av Lars Ropeid som er oppvokst på Sandal og som eier eiendommen der Garborg-familien bodde.

På bydelsvandringen kom vi bl.a. over en gammel rideveg (hovedveg) mellom Sandal og Madla. Styret vil undersøke nærmere om igangsetting/rydding av denne vegen/stien kan være noe som laget kan engasjere seg i.

Stokkadagene 1. november

Som en del av Stokkadagene, – som går over 2 uker, – arrangerte laget i samarbeid med Stokka’s Y’mens Club en kveldsamling under mottoet ”Nært og Godt”: Vi engasjerte Stokka’s egen politi, Gunnvor Molaug, og vår egen prest, Torbjørn Hestnes, til å fortelle om sine yrker,- før og nå. Begge to stilte opp vel forberedt og velopplagt og det ble en fin opplevelse for de ca. 80 medlemmene som møtte opp.

Styret setter pris på den tillit som arrangørene av Stokkadagene viser laget vårt ved at vi nå to år på rad har fått oppgaven med å være først ute på Stokkadagene.

Lansering av Stokkafilmen 8. desember

I samarbeid med Stokka Y’men’s juletresalg fikk vi sendt ut innbydelse til lanseringsmøte av Stokkafilmen til praktisk talt alle husstandene på Stokka. Det resulterte i at det møtte over 100 deltagere. Vi serverte gløgg (som det heldigvis var nok av). Deler av filmen ble vist og primus motor i hele filmarbeidet Iren Pallesen orienterte. Kasserer Kåre Idsøe stod for salget som gikk strykende.

ANDRE SAKER

Også i år har en vesentlig del av styrets virksomhet dreiet seg om planlegging og avvikling av arrangement for medlemmene. Men styret har også vært opptatt av flere andre saker. Av disse vil vi nevne følgende:

Stokkafilmen.

Dette er det mest omfattende og ambisiøse prosjektet som laget hittil har gjennomført. Prosjektgruppen, som bestod av Hilmar Egeli, Iren Pallesen og Sølvi Høiland Asgautsen, var opprinnelig nedsatt for å samle inn og bearbeide lokale amatørfilmer og fotografier. Det viste seg snart at det var skuffende lite materiale å oppdrive og at de amatørfilmene som eksisterte var forholdsvis uinteressante og av dårlig kvalitet. Gruppen foreslo og fikk tilslutning fra styret til å lage en egen film om Stokka’s historie fra middelalderen fram til ca. midten av 1970-årene.

Filmen er nå ferdig og foreligger i form av DVD og VHS med ca. 60 min. spilletid. Filmen har vært et betydelig økonomisk løft for laget. Vi har fått økonomisk støtte av Stavanger kommunes kulturetat og fra bydelsutvalget. (se eget regnskap)

Styret vil takke prosjektgruppen for vel utført arbeid. Vi vil særlig berømme og takke Iren Pallesen som har vært manusforfatter, regissør og drivende kraft i arbeidet med filmen.

Vervebrosjyre

Vi har med noe økonomisk støtte fra bydelsutvalget laget en vervebrosjyre som er trykket i 2000 eksemplar. Berit Wathne og Kåre Idsøe har stått for design og layout og styret mener at vi har fått en riktig delikat trykksak med både kunstverk og fine bilder. Lagets nye logo,- svanen (laget av Hugo Wathne) fikk sin første offentlige opptreden i vervebrosjyren.

Historisk busstur til Tysvær

Styret inviterte lagets medlemmer til en dagstur med buss til Tysvær og Borgøy i midten av oktober. Responsen var laber, med ca. 12 påmeldte, og turen ble avlyst. Styret vil til tross for dette ikke uten videre slippe tanken om å arrangere en tur senere og vil gjerne ha innspill fra medlemmene om dette.

Rehabilitering av Møllebekken m. bygging av kvernhus

Styret, v/styremedlem Kristian Bryne, har vært i kontakt med kommunen og andre instanser for å undersøke mulighetene for tillatelse, økonomisk støtte og konsulentbistand til å bygge en tidsriktig mølle i Møllebekken. Lagets innsats vil eventuelt være dugnadsarbeid og tilrettelegging. Hvis det er noen av lagets medlemmer som kan tenke seg å være med på dette, kan de ta kontakt med Kristian.

Dugnadsarbeid Store Stokkavatn

Vi har fortsatt kontakt og samarbeid med kommunen om opparbeidelse og dugnadsarbeid på friluftsområder v. Sandal

Saker som er på drøftingsstadiet

         – Vi bør ha et sted der Stokkabuen kan møtes uformelt til en prat og en kopp kaffe

         – Vi ønsker et nærmere samarbeid med Lassa skole

         – Skal vi engasjere oss i reguleringssaker? Et eksempel kan være å få til en bussholdeplass v. Pallesens butikk

REPRESENTASJON

John Høiland og Kristian Bryne representerte laget på årsmøtet for Rogaland Historie- og Ættesogelag i Krossen Havremølle museum, Sandnes, lørdag 27. mars

Berit Wathne, Iren Pallesen og Sølvi Høiland Asgautsen har deltatt på et seminar på Norsk grafisk museum lørdag 14. februar om produksjon av årbøker mv. arrangert av RHÆ

3. MEDLEMMER

Vi hadde pr. 1. januar 2004 148 registrerte medlemmer. Vi har i løpet av året mistet 3 medlemmer slik at medlemstallet pr. 1. januar 2005 er 145.

Det er viktig at alle registrerte medlemmer betaler kontingent bl.a. fordi innbetalt kontingent er bestemmende for størrelsen av enkelte av de tilskudd laget får fra kommunen.

4. ØKONOMI

Eget skriv var vedlagt ved årsmøtet

5. SLUTTORD

Laget vårt har hatt et meget aktivt år. Styret er glad og takknemlig for den store oppslutningen våre arrangement, – både medlemsmøter og bydelsvandringer har fått fra medlemmenes side. Det gir oss inspirasjon til å stå på videre.

Stokka 5. februar 2005

Ludvig Bringsjord, Berit Wathne, Kåre Idsøe, Chester Danielsen, Kristian Bryne, Odveig Klyve og John Høiland