2003

Årsmelding for 2003

1. STYRET

På årsmøtet den 26. februar 2003 ble følgende valgt til styre m.v..

Styreleder: Sigmund Våland, Nestleder: Ludvig Bringsjord, Kasserer: Kåre Idsøe, Sekretær: Chester Danielsen – Berit Wathne, John Høiland og Odveig Klyve

Vararepresentanter: Ivar Kolnes, Kari Tjøstheim, Berit Forgård og Kjersti Ropeid

Revisor: Jan. T. Høiland

Valgkomite: Torbjørn Hestnes, Jon Økland og Kjell Lassen

Styret har hatt 7 møter. I tillegg har det vært arbeids/dugnadsmøter for klargjøring og utsendelse av innbydelser til medlemsmøter/bydelsvandringer.

2. STYRETS VIRKSOMHET

2.1 ARRANGEMENT

Medlemsmøte og Årsmøte 26. februar 2003

Et panel bestående av Per Våland, Herluf Erevik, Anna Sørensen Mossige og Gunnvor Molaug under ledelse av Kåre Idsøe tok for seg ”skoleordning og skolegang for Stokkabuen i gamle dager”. Vi fikk høre mye interessant og mange fornøyelige historier. Ca. 60 medlemmer møtte fram.

Medlemsmøte 15. mai

Tema for dette møtet var: ”Hva lekte barna på Stokka i gamle dager”. Stokka kirkes barnekor Kling Klang var innbudt til å synge gamle sangleker og stille spørsmål til et panel bestående av: Iren Pallesen, Arnfinn Lea Svensen, Astrid Våland, Jakob Hodne og Eli Skipevåg – som også fortalte humoristisk og interessant om sin barndoms leker og aktiviteter. Det var stort frammøte både av bl.a. barn, foreldre og besteforeldre, – ca. 90 i alt.

Bydelsvandring Øvre Stokka 3. juni

Vandringen gikk denne gang langs Øvre Stokkavei ned mot Stokkavatnet. Vi så bl.a. på friluftsområder og besøkte blomstergartneriene til Gunnar Hodne og Tor Våland. Dyktige guider var Sigmund Våland og Jakob Hodne. For øvrig var Stokka tidligere den bydel i Stavangerområdet som hadde flest gartnerier. Det var ca. 40 deltagere.

Bydelsvandring Nedre Stokka 22. september

Denne gangen gikk turen til Molauggården om omkringliggende områder med avslutning på Stokkaeidet (Møllebekken). Takket være godt forberedte orienteringer av Gunnvor Molaug, Kåre Idsøe og Kristian Bryne ble det en vellykket vandring i et ufyselig høstvær med over 30 godt kledde deltagere.

Våre bydelsvandringer har alle slått godt an og styret er innstilt på å forsette med disse.

Åpent møte i forbindelse med Stokkadagene 10. november

Dette ble et av våre best besøkte og mest vellykkede arrangement i år. Biskop Ernst Baasland kåserte over temaet ”Bispen og byen” og vi hadde spennende musikalske innslag. Margrethe Hjardeng underholdt med sang og spillopper og et brassband av godt voksne Stokkabuer spilte. (De kaller seg for BMV dvs. ”Blanke Messingens Venner”). Møtet ble avsluttet med en konsert av organist Lars Inge Tjøstheim som også orienterte om kirkens nye orgel. Og vi hadde besøksrekord med over 90 frammøtte.

En vesentlig del av styrets virksomhet har naturlig nok vært planlegging og gjennomføring av ovennevnte arrangement. Men styret har også vært opptatt av andre saker. Av disse vil vi nevne:

2.2 PROSJEKTER

Etablering av prosjektgruppe for registrering av gamle gjenstander på Stokka. Følgende er medlemmer av denne gruppa: Sigmund Våland, Gunnvor Molaug, Arne Hodne, Olav Hjelle og Finn Stokke.

Etablering av prosjektgruppe for innsamling av film og fotografier. Denne gruppa består av Hilmar Egeli, Sølvi Høiland Asgautsen og Iren Pallesen

Begge disse gruppene er godt i gang med sitt arbeid og de vil begge sette pris på innspill fra medlemmenes side. På årsmøtet vil det bli gitt orienteringer om prosjektgruppenes arbeid og framdrift.

2.3 ANDRE STYRESAKER

Berit Wathne representerte laget på RHÆ’s årsmøte 29. mars 2003 på Fredtun i Klepp. Referat fra årsmøtet er å finne i ”Sydvesten” som alle våre medlemmer nå får tilsendt.

Berit Forgård representerte vårt lag på RHÆ’s rådsmøte på Kverneland 10. september. Rådsmøtet konkluderte med følgende anbefalinger til lagene:

Barn og unge må med. Kontakt skoler, fortell om gamle dager og gi dem f.eks som oppgave å skrive stil om emnet i samråd med besteforeldre. Arrangere møter som passer for barn/unge.

Samarbeid mellom historielagene med f.eks felles møter.

Arbeide for at laget kan bli høringsinstans i saker som berører lagets nedslagsfelt.

Invitere representanter for RHÆ på lagsmøter.

Styret er innstilt på å følge opp disse anbefalingene.

Logo/emblem for laget: Styret har godkjent et forslag til logo utarbeidet av Hugo Wathne etter oppdrag fra styret, og styret vil presentere denne på årsmøtet.

Vervebrosjyre: Berit Wathne, Kåre Idsøe og Egil Østbø har laget en vervebrosjyre som styret håper vil kunne foreligge på årsmøtet.

Kontakt med kommunen om opparbeidelse og dugnadsarbeid på friluftsområder rundt Stokkavatnet som eies av kommunen (bl.a. Lyngmarka på Svendsens plass i sandal).

3. MEDLEMMER

Mens vi pr. 1. januar 2003 hadde registrert 117 medlemmer, har vi pr. 1. januar 2004 148 registrerte medlemmer. Av disse er det 125 som har betalt kontingent for 2003. Manglende kontingentinnbetaling (23) skyldes delvis at nye medlemmer innmeldt i siste halvåret har fått kontigentfritak for 2003. Vi mener fortsatt at det er potensial for flere medlemmer på Stokka og vil gjenta vår anmodning fra forrige årsmelding til lagets medlemmer om å drive aktivt vervingsarbeid blant naboer, venner og kjente.

4. ØKONOMI

Kontingenten i 2003 har vært kr. 100,- pr. medlem. Vi har i år fått tilskott fra Eiganes og Våland Bydelsutvalg på til sammen kr. 5000,-, samt et engangstilskott fra RHÆ på kr. 2000,- På den annen side betaler vi ca. kr. 4000,- pr år for vårt kollektive medlemskap i RHÆ. Alle våre arrangement har vært gratis for alle, men med frivillig innsats og ”kaffepenger” har vi totalt sett kommet ut i balanse med et godt resultat.

Styret regner med at trykking av vervebrosjyren og utgifter i forbindelse med de pågående prosjekter vil gjøre store innhogg i økonomien i kommende år og føre til behov for ekstra midler. For øvrig viser vi til regnskapet.

5. SLUTTBEMERKNING

Styret er også i år glad for god økning i medlemstallet og god oppslutning om våre arrangement. Vi ser gjerne at medlemmer kommer med tilbakemeldinger og forslag til aktiviteter.

Stokka 4. februar 2004

Sigmund Våland, Ludvig Bringsjord, Berit Wathne, Kåre Idsøe, Chester Danielsen, John Høiland og Odveig Klyve