Forhistorie + Protokoll fra stiftelsesmøte 1. nov. 2001

En kort forhistorie til Stokka Kultur- og Historielag… inntil stiftelsesmøte 1. november 2001.

En gruppe YMC-Stokka (Y’s men’s club) drøftet spørsmålet om å gjøre noe for at Stokka-folk skulle bli bedre kjent med sin bydel, – og hverandre.

Dette var en sak som ikke bare hadde interesse for YMC-Stokka, og på bakgrunn av dette innbød Sigmund Våland – som var initiativtaker og pådriver for ideen – til et møte der også andre enn YMC-medlemmer kunne være med. Møtet ble holdt i Stokka kirke fredag 8. januar 1999

Tilstede: Sigmund Våland, Ludvig Bringsjord, Chester Danielsen, Hilmar Egeli, Torbjørn Hestnes, Kåre Idsøe og John Høiland.

De ble enige om at det var betimelig med et slikt tiltak, og at frammøtte skulle arbeide videre med saken. Kirken var en naturlig møteplass, uten at arrangementene skulle bindes opp til kirken. Årlige arrangement, som 17. mai arrangementet, viste at det var et udekket behov for Stokka-folk å komme sammen.

Møte 23. november 1999

Tilstede: Sigmund Våland, Ludvig Bringsjord, Chester Danielsen, Hilmar Egeli, Kåre Idsøe og John Høiland.

Møtet ble kalt sammen for å drøfte en historiekveld i Stokka kirke 20. mars 2000 i forbindelse med innsamlingsaksjonen for nye Stokka kirke. Historielaget skulle i tillegg ha ansvaret for en bydelsvanding dagen etter.

Det var enighet i gruppen at møtet burde omfatte mer enn bare Stokka’s historie. De foreslo å utvide temaet til ”Stokka (inkl. Sandal) før, nå og i framtida”

På møtet ble også Kåre Idsøe valgt til formann i gruppa, og Chester Danielsen til sekretær.

18. januar 2000 hadde de et arbeids- og forberedelsesmøte til historiekvelden 20. mars 2000

Tilstede: Sigmund Våland, Kåre Idsøe, John Høiland, Hilmar Egeli, Chester Danielsen og Ludvig Bringsjord

Bydelsvandingen 21. mars gikk ut – og de konsentrerte seg om programmet for historiekvelden – og dette var det første åpne møtet.

Brevet som ble sendt ut: ”I forbindelse med utbygningsplanene for Stokka kirke og Stokkadagene 18-21. mars innbyr vi til en egen Stokka historiekveld i Stokka kirke mandag 20. mars 2000, kl. 19.30.

Innfødt stokkabu Kåre Idsøe forteller i ord og bilder hvordan Stokka var før, den gang området var preget av gårdsbruk og gartnerier.

Fra Stavanger kommune kommer overingeniør Christian Øxnevad og orienterer om boligutbygningen fra midt på 60-tallet, og overarkitekt Per Grimnes som sier noe om morgendagens Stokka.

I tillegg til å lytte til en variert og interessant historietime kan vi også glede oss over ung og frist sang av guttekoret Brølapene og et friskt kåseri av Sven Egil Omdal. Kaffekoppen står også klar. Interessant? Ja visst!

Møteplassen for innfødte og innflyttede stokkabuer mandag 20. mars kl. 19.30 er altså Stokka kirke. Velkommen!

Hilsen ”Historieutvalget”

Året etter sendte sekretæren en søknad til Eiganes og Vålands Bydelsutvalg.

”Søknad om økonomisk støtte til kulturkveld i Stokka kirke i mars d.å. og til etablering av et kultur- og historielag på Stokka”

Stokka Y’s men’s club arrangerte i mars i fjor en historiekveld i Stokka kirke. Arrangementet var meget vellykket og samlet over 200 deltagere.

Vi ønsker nå å følge opp dette med å arrangere en Stokkakveld med hovedtema Arne Garborg. Arne Garborgs familie hadde som kjent tilknytning til Sandal som ligger innenfor Stokka menighets område.

Vi ser begge disse arrangement som forløpere til stifting av et Kultur- og Historielag på Stokka og vi tar sikte på å få til et stiftelsesmøte for et slikt lag på høsten.

3. januar og 16. januar 2001 hadde de arbeids- og forberedelsesmøte til historiekvelden med tema: Arne Garborg

Tilstede: Sigmund Våland, John Høiland, Chester Danielsen, Torbjørn Hestnes, Ludvig Bringsjord, Hilmar Egeli (forfall 3. jan.) og Kåre Idsøe (forfall 16. jan.)

Møte hos Sigmund Våland 29. mai 2001

Tilstede: Sigmund Våland, Hilmar Egeli, Kåre Idsøe og John Høiland

         Det var forslag om at konstituerende møte i et nytt Kultur- og Historielag for Stokka skulle holdes 24. september 2001 (foreløpig dato)

         Hilmar Egeli / Chester Danielsen skulle lage forslag til vedtekter

         Kåre skulle lage en medlemsfortegnelse

         De ble enige om at alle som hadde meldt seg på som medlemmer skulle få skriftlig innbydelse

         En viktig oppgave for gruppen nå var å finne kandidater til styret for det konstituerende møte.

         Programmet for det konstituerende møtet skulle fastsettes senere

         Oppgaver for Kultur og Historielaget

Møte hos Sigmund Våland 21. august 2001

Tilstede: Sigmund Våland, Kåre Idsøe, Hilmar Egeli, Ludvig Bringsjord, John Høiland, Chester Danielsen og Olav Stav

Det ble foreslått at på kommende konstituerende møte skulle det velges et styre på 10 medlemmer inkl. 5 varamedlemmer – og at dette styre skulle fungere fram til første årsmøte, hvor det skulle velges nytt styre i samsvar med vedtektene.

Det ble videre foreslått at de 7 tilstedeværende skulle være med i ovennevnte styre – og de hadde navn som var aktuelle til å spørre om å være med i styret.

Det måtte også velges en valgkomité på 4 personer, inkl. 1 varamann

De ble også enige om at Ludvig Bringsjord, Hilmar Egeli, Kåre Idsøe og Olav Stav skulle møtes 5. september for å lage programmet.

Innbydelse til Stokkakveld i Ynglingen, torsdag 1. november 2001

Vi innbyr igjen gamle og nye Stokkabuer til storsamling hvor vi tar opp interessante lokale temaer.

Første tema på kommende møte er framtidig bruk Stokkavannene og grøntområdene omkring. Stikkord: bading, fiske og båtliv, turgåing, dyrehold, interessekonflikter. Plansjef i Park og idrett; Reidar Lerang og miljøvernsjef Olav Stav orienterer. Vi spør, kommenterer og påvirker. (og så en kaffekopp etterpå!)

Vårt andre tema gjelder stifting av Stokka Kultur- og Historielag! På vårt mars-møte i år ble tanken om å stifte et slikt lag godt mottatt, og ca. 80 tegnet seg som interessert i medlemskap. Vi vil nå orientere nærmere om våre planer og be om tilslutning og fullmakter til det arbeid som nå gjøres frem til påtenkt årsmøte i månedsskifte januar-februar 2002. Vi håper også å få fram synspunkter og ideer om hvordan laget best kan og bør arbeide.

Vedlegg: Forlag til vedtekter

Velkommen, hilsen, Kultur- og Historielaget

Protokoll for Stokka Kultur- og Historielag – 1. nov. 2001

Arbeidskomiteen innbød til Stokkakveld og stiftelse av Stokka Kultur- og Historielag i Ynglingen torsdag 1. november 2001.

Plansjef i Park og Idrett; Reidar Lerang, og Miljøsjef; Olav Stav orienterte om bl. Annet framtidig bruk av Stokkavannene og grøntområdene omkring.

Deretter ble det orientert om arbeidskomiteens forslag til vedtekter, som var utdelt til møtedeltagerne på forhånd.

1. Forsamlingen ble innbudt til å gi sin tilslutning til følgende:

  1. NAVN: Lagets navn er Stokka Kultur- og Historielag
  2. FORMÅL: Stokka Kultur og Historielag skal:

         – samle inn og formidle kunnskap om Stokka/Sandal og skape interesse for bydelens historie og framtidig utvikling.

         – re et forum for alle aldersgrupper på Stokka/Sandal hvor medlemmene gjennom diverse aktiviteter kan utvikle samhold og bli bedre kjent med hverandre.

  1. MEDLEMSKAP: Alle som vil støtte og arbeide for lagets formål kan bli medlemmer ved å betale kontingenten som fastsettes av årsmøtet. Foreninger, fortak mv. kan bli atøttemedlemmer mot å betale en egen kontingent som også fastsettes av årsmøtet.

Det fremkom ingen innvendinger og vi anses disse punktene i vedtektene som endelig vedtatt.

2. Arbeidskomiteen bestående av: Ludvig Bringsjord, Chester Danielsen, Hilmar Egeli, John Høiland, Kåre Idsøe, Olav Stav og Sigmund Våland fungerer som interimsstyre fram til første årsmøte.

Interimsstyret utvides med personer som komiteen selv velger ut. Interimsstyret forbereder saker for og innkaller til første årsmøte der bl.annet vedtektene vedtas, styre i henhold til vedtektene blir valgt og kontingenten fastsettes.

Årsmøte forutsettes holdt i løpet av 1. kvartal 2002.

Også disse forslagene ble godkjent.

Det møtte fram ca. 50 personer og 20 nye meldte seg inn i laget. Laget har nå registrert 97 medlemmer.

Økonomi. Laget har fått et tilskott på kr. 1500,- fra Bydelsutvalget. Dette dekker leie av lokalet. Det ble servert kaffe og kringle. Utgifter til mat og blomster var på kr. 668,- og det kom inn kr. 733,- i kaffepenger slik at vi fikk et overskudd på kr. 65,-

Stokka, 5 nov. 2001, Chester Danielsen (sekretær)