2007

Årsmelding for 2007

Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning:

Styreleder: Ludvig Bringsjord
Styremedlemmer: Berit Wathne (nestleder), Kåre Idsøe (kasserer), Kristen Pallesen (sekretær), Kristian Bryne, Arne Hodne og Eldbjørg Haga
Vararepr.: Kari Lassen, John Høiland, Henny Karin Meling og Lorentz Kristiansen
Revisor: Jan T. Høiland
Valgkomite: Chester Danielsen, Kari Tjøstheim, Hugo Wathne

Styret har hatt 11 formelle møter (m/referat) og flere arbeidsmøter i forbindelse med prosjekter.

ARRANGEMENT
Vi har gjennom året hatt følgende arrangement:

15. februar: Årsmøte – 5 års jubileum
14. mars: Foredrag av Engwall Pahr Iversen
19. april: Møte i løa – Foredrag om gårdsbruk og gartnerier på Stokka
3. juni: Vandring fra Madlaforen til løa på Dyrsnes
16. september: Vanding fra Stokkaeidet til Byhaugkafeen
23. oktober: Stokkadagene – foredrag om Lars H. Lende
27. november: Besøk på Stavanger katedralskole
16. januar 2008: Møte i løa – lefsebaking, polonese og sang

15. februar – Årsmøtet
5 år siden laget ble opprettet. Historisk markering ble ledet av Berit Wathne. Chester Danielsen gav oss en gjennomgang av lagets historie, hvor bl.a. Sigmund Våland ble spesielt uthevet som initiativtaker til Stokka Kultur- og Historielag. Vi fikk flott musikkinnslag med Helge Vestre og hans 3 sønner. Jazzsvisker av bl.a. Louis Armstrong stod på repertoaret.
Hilmer Egeli og Torbjørn Hestnes fortalte om hvilken betydning historielaget hadde hatt for dem som innflyttere til Stokka. 40 medlemmer var tilstede.

14. mars – Foredrag av Engwall Pahr Iversen
Pahr Iversen fortalte om folk og hendelser fra gammel tid i Stavanger. Han refererte mye fra sin nye bok «Mirakelbrødrene og klosterjomfruer». 80 medlemmer møtte opp.

19. april – Møte i løa – om gårdsbruk og gartnerier på Stokka
Møtet fant sted i løa. Jacob Hodne fortalte om hva som hadde blitt dyrket på Stokka opp gjennom årene. Ingrid Våland demonstrerte blomsterdekorasjon.
Treffet ble avviklet etter programmet. Til tross for vær med hagl og snø og kald vind var omkring 60 personer tilstede. Meget god stemning.
3 flotte blomsteroppsatser ble besluttet gitt til Stokka sykehjem.

3. juni – Vandring og møte i løa
Vandringen startet fra Madlaforen og endte opp i løa på Dyrsnes. Medlemmer fra Madla, Tasta og Stokka historielag deltok.

ca. kl. 14.00 samlet alle seg i museet på Dyrsnes. Omtrent 100 personer møtte opp i strålende sommervær. Helge Vestre med sønnen Henning og hans kamerat Klaus Espedal spilte og sang for oss.
Kristian Bryne orienterte om utstillingen og opplegg som nå er under utarbeidelse med tanke på et godt samarbeid med skoler og barnehager. En representant fra Madla historielag overrakte styreleder boka «Madla i forandring» som takk for innbydelsen til arrangementet.

16. september – Vandring fra Stokkaeidet til Byhaugkafeen
Kåre Idsøe var ansvarlig for vandringen. 20 deltakere møtte opp til tross for fuktig ruskevær. Finn Pedersen, som vokste opp i Sabbadalen, og Inge Bø – fortalte om denne dalen og om gårdene langs Vølstadveien mot Byhaugen. På Byhaugkafeen serverte Eldbjørg Haga kaffe og kjeks samt at det ble fortalt om «Dåsa-Jon» som bygde huset som i dag kalles Byhaugkafeen.

23. oktober – Stokkadagene – foredrag om Lars H. Lende
Gunnar Roaldkvam gav oss et levende portrett av Lenden både som person, forretningsmann og om hans omsorg og engasjement for barn og ungdom. Hugo Wathne fortalte om sitt kunsteriske arbeid med lendeskulpurene. ca. 100 personer møtte fram.

27. november – Besøk på Stavanger katedralskole
Vi fikk omvisning og så det betydelige arbeidet som er gjort på bygningen for å kunne kombinere historisk bevaring med skolevirksomet.
I tillegg fikk vi meget gode foredrag av Ole Kallelid og Kjell Erik Bergjord om Kongsgårds historie fra 1200 tallet og fram til i dag, samt også litt om skolens nåværende status som videregående skole.
Det ble også tid til litt mimring og kommentarer fra flere medlemmer som hadde vært elever her. ca. 60 personer deltok.

16. januar 2008 – Lefsebaking, polonese og sang i løa på Dyrsnes
Ludvig Bringsjord ønsket velkommen. Kristian Bryne orienterte om de 2 gamle vedovnene som er blitt montert sist høst. Monteringen ble utført under kynding veiledning og hjelp av Olav Eintveit. Finn Stokke steikte lefser etter oppskrift fra Suldal på baksteovnen og gav oss også litt historikk om bakstekjerringene. Gode smaksprøver fikk vi også. I tillegg ble det servert gløgg, kaffe og lefser bakt etter oppskrift fra Sirdal.
Anne og Torleif Molaug fikk folket på beina i en polonese. deretter demonstrerte de hvordan en Suldalsspringar skal danses.
Berit Wathne orienterte om det pedagogiske opplegget som laget vil tilby bydelens skoler og barnehager.
Margrethe Hjardeng avsluttet med humoristiske sanginnslag.
ca. 60 personer var tilstede

PROSJEKTER OG ANNET

Gjenstandsmusset på Dyrsnes (Kristian Bryne, Arne Hodne og Berit Wathne)
I løpet av året er over kr. 18.000,- investert i dette prosjektet, i tillegg er mye dugnadsarbeid utført. Vi ble innvilget kr. 10.000,- av Karoline Berentsens legat. Alle bildene har blitt laminert og nye gjenstander har fått plass i utstillingen. Pr. i dag er 105 gjenstander fotografert og registrert. Disse er også brannforsikret. 2 gamle vedovner har også nylig blitt installert. Ellers er det blitt ryddet, vasket og støvsuget.

Pedagogisk arbeidsgruppe (Berit Wathne, Eldbjørg Haga og Kari Lassen)
Arbeidsgruppen arbeider videre med det pedagogiske opplegget overfor skolene og barnehagene i bydelen vår. Disse ble invitert til et kontaktmøte 14.02.08 på Dyrsnes. Her ble Gjenstandsmuseet og våre pedagogiske tilbud og aktiviteter for barn presentert. Flere klasser og barnegrupper har allerede meldt seg på museets første to aktivitetstilbud i mai og i oktober.

Stokkavatnprosjektet (Ludvig Bringsjord, Kristian Bryne og Kåre Idsøe)
Dette er et prosjekt i samarbeid med Madla- og Tasta historielag.
Det er utarbeidet en brosjyre om kulturhistoriske steder langs Stokka Stokkavatn. Brosjyren er ferdig trykket og klar for distribusjon. Et eksemplar vedlegges til medlemmer av laget.
Den videre plan er å montere faste informasjonsposter langs vannet som forteller noe mer om de enkelte stedene. Komiteen er fremdeles i dialog med kommunen for å finne en løsning på hvordan dette kan gjennomføres. Økonomisk er prosjektet støttet med kr. 7500,- fra Rogaland Historie og Ættesogelag.

Mølleprosjektet (Kristian Bryne og Arne Hodne)
Gjelder spørsmålet om å sette opp en møllebygning ved bekken (Møllebekken) som renner fra Lille- til Store Stokkavatn.
Kristian Bryne, Arne Hodne og arkitekten er i dialog med kommunen for å kunne finn løsning på dette både når det gjelder bygning, plassering og økonomi. Nytt møte vil finne sted sannsynligvis i løpet av februar/mars.
Historielaget har mottatt kr. 10.000,- fra Bydelsutvalget øremerket dette prosjektet.

Hjemmeside
www.stokka-historielag.no
Stokka Kultur- og Historielag har fått egen hjemmeside
Kari Lassen og Iren Pallesen administrerer og oppdaterer denne siden.

REPRESENTASJON

Kristian Bryne og Arne Hodne deltok på årsmøte i Rogaland Historie- og Ættesogelag i Lund lørdag 24. mars

Kari Lassen var vår representant på RHÆ’s rådsmøte 18. oktober. Her var tema «Utvikling av hjemmesider».

MEDLEMMER OG KONTINGENT

I 2007 var det 193 betalende medlemmer. En liten nedgang fra fjorårets 208. Nedgangen skyldes naturlig avgang samt at flere har flyttet fra Stokka.
Vi håper at medlemmene er med og markedsfører laget slik at vi kan få enda flere medlemmer.
Styret vil foreslå at kontingenten for 2008 blir uendret, kr. 100,- for enkeltpersoner, kr. 150,- for samboende par.

SLUTTORD

Enda et arbeidsår er lagt bak oss. Den utadvendte virksomhet har gått etter planen med meget god oppslutning til møter og treff. I tillegg til arbeidet med møtevirksomhet har styret brukt mye tid på forskjellige prosjekter, spesielt på Gjenstandsmuseet på Dyrsnes.
Vi vil fortsette arbeidet med møter og treff og påbegynte prosjekter, men kan det tenke seg at styret og interesserte medlemmer også vil arbeide innenfor andre kulturområder enn historie? Ville dette være ønskelig å sikte oss inn på for eksempel virksomhet for og med barn, ungdom, pensjonister, sport og idrett, friluftsliv, arealbruk m.m.?
Styret er meget godt fornøyd med den oppslutning medlemmene har gitt til virksomheten. Vårt ønske er nå at flere medlemmer blir med i aktivt arbeid og gjør vårt lag til et «kulturlag» med stor bredde. Da blir vi det laget som både leter etter gamle spor, og som også setter spor etter seg.

Styret:
Ludvig Bringsjord, Berit Wathne, Kåre Idsøe, Arne Hodne, Eldbjørg Haga, Kristian Bryne og Kristen Pallesen