2006

Årsmelding for 2006

Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning:

Styreleder: Ludvig Bringsjord

Styremedlemmer:

Berit Wathne (nestleder), Kåre Idsøe (kasserer), Iren Pallesen (sekretær), Chester Danielsen, Kristian Bryne og Kristen Pallesen

Vararepresentanter: Kari Tjøstheim, John Høiland, Henny Karin Meling og Lorentz Kristiansen

Revisor: Jan T. Høiland

Valgkomite: Torbjørn Hestnes, Kjell Lassen og Sigmund Våland

Styret har hatt 10 formelle møter (m/referat) og flere uformelle arbeidsmøter

ARRANGEMENT:

Vi har gjennom året hatt følgende medlemsarrangement:

15. Februar: Årsmøte med kåseri av Marie Rein Bore

5. April: Møte om Alexander Kielland

3. Mai: Bydelsvandring / møtested: “Stokka Kolonial”

12. September: Felles medlemsmøte med Tasta og Madla / tema: Stokkavannet

16. Oktober: Fotoutstilling “Stokka før & nå”, i forb. med Stokkadagene

22. November: Kulturkveld med musikk og underholdning

30. Desember: Åpning av Bydelsmuseet på Dyrsnes

 

Årsmøtet 15. Februar

Før selve årsmøtet holdt Marie Rein Bore et interessant kåseri om “mennesker jeg har møtt”. Ca. 50 medlemmer var tilstede. På årsmøte ble årsmelding og regnskap for 2005 enstemmig godkjent. Forslaget om at ektefeller/samboere skulle betale 150,- som en felles kontingent ble godkjent – og kontingenten for enkeltmedlemmer forble den samme; 100,-. Årsmøtet godkjente valgkomiteens forslag til styre- og varamedlemmer (se ovenfor).

Møte om Alexander Kielland, 5. April

I anledning Kielland jubileet (1849 – 1906), ønsket vi å markere dagen akkurat 100år etter hans dødsdag. Det ble et interessant møte hvor Hugo Wathne startet med å ta utgangspunkt i skulpturen på torget. Bak det vi daglig passerer, og tar som en selvfølge, er det en sterk historie – og en flott detaljert vurdering, og gjenskapelse i bronse av en sterk personlighet i Stavangers historie. Wathne fortalte også om skulptøren, og arbeidet hans.

Deretter snakket Gunnar Skadberg om Kiellands liv og menneskene rundt ham. Skadberg leste fra brev Kielland hadde skrevet i sine siste leveår, og dager – og fortalte hvordan han hadde beholdt skrivestilen, og humoren helt til slutt. Vi fikk innblikk i hvordan personer rundt ham hadde opplevd mannen vi i dag bare ser i historisk sammenheng. Over 90 personer kom til møtet.

Bydelsvanding, 3. Mai

Kåre Idsøe fortalte om gårdene Frafjord og Furenes – og vi fikk bl.annet høre om det gamle Frafjord huset som ble revet i 1971. Det var opprinnelig fra 1684 og lå foran Haugehuset på torget i Stavanger før det ble flyttet til Stokka i 1850. Det er mye historie innenfor det lille området vi vandret, og mange husker bl.annet Hålands treskofabrikk som ble drevet frem til 1960 årene.

Ishusene i bukten og isskjæringen på lille Stokkavann er spesielt og Olav Hjelle fortalte, og illustrerte om dette. Han viste med egne tegninger hvordan isblokkene ble trukket inn i ishusene. Hest og talje ble benyttet og en glidebane/stillas som ble flyttet oppover etter hvert som ishusene ble fylt opp. Vi møttes i nylig nedlagte “Stokka Kolonial”, dagligvarebutikken ble drevet av familien Frafjord i 50 år. Vi vandret til slutt ned til Furenes gården, hvor traktoren pløyde jorden og vi fikk merke rester av at Stokka har vært et jordbruksområde. Ca. 60 personer møtte til vandringen.

Fellesmøte med Madla og Tasta historielag, tema: Stokkavannet, 12. Sept.

Møtet var del av et større prosjekt (også omtalt senere; se under andre saker/prosjekt). Lagene grenser alle til det samme vannet så vi tok utgangspunkt i at lagene har like erfaringer og minner, men også spørsmål og problemstillinger. Hvert lag fikk et hovedtema de forberedte: Stokka; Fakta om vannet, Tasta; Vannet som rekreasjonsområde og Madla; Fiske, og rettigheter til vannet. Det var stor interesse, og med 140 fremmøtte var det flere som etter fremleggene gikk frem og fortalte om sine minner.

Fotoutstilling “Stokka før & nå”, i forb. med Stokkadagene, 16-19. Oktober

Det ble samlet inn i overkant av 100 bilder. De aller fleste er fra landbruksperioden, men det er også tatt nye private flyfoto som viser Stokka pr. juni 2006. Tema for utstillingen var: jordbruk, folk i arbeid, landskapsbilder, barn i vinter- og sommer aktiviteter, + flyfoto; de nye (eier: historielaget), samt fra 1950-årene (eier: Byarkivet i Stavanger). Komiteen bestod av Kåre Idsøe og Iren Pallesen

Utstillingen ble sett av ca. 400 besøkende. De fleste på mandag og tirsdag da medlemmer var spesielt invitert, men også resten av uken da kirken / Stokkadagene hadde andre arrangement, og besøkende benyttet anledningen til å se utstillingen i pausene.

Kulturkveld med musikk og underholdning, 22. November

En koselig og uhøytidelig kulturkveld med musikk og underholdning av lokale krefter. Ungdommen var sterkt representert fra Hodne og Vestre familiene, som underholdt med sang og musikk. Fremmøte var ca. 60 personer, og de fikk en flott kveld med vakker musikk og mye moro. Egil Johan Ree hadde et interessant kåseri om hvordan hverdagen kan arte seg når arbeidslivet er over. Ludvig Bringsjord og Chester Danielsen avsluttet med en morsom sketsj.

Åpning av utstillingen i Foldøy låven på Dyrsnes, 30. Desember

En flott åpning av utstillingen med landbruksredskaper fra hesteperioden. Selve prosjektet er omtalt under “låve-prosjektet” (se andre saker / prosjekt). På åpningen ble det servert gløgg & pepperkaker – og Kristian Bryne orienterte om prosjektet og utstillingen. Frammøte var godt – over 70 stk., og det var imponerende å se hva komiteen har fått til. Utstillingen på Dyrnes er blitt en berikelse for bydelen, og vi vil i denne sammenheng rette en takk til Stig Thanke fra Stavanger Friluftssenter for samarbeidet.

ANDRE SAKER / PROSJEKT  

Medutgiver av boken: Gamle Tjensvoll skole:

I løpet av året ble boken; Gamle Tjensvoll skole klar for utgivelse og Stokka Kultur- og Historielag ble tilbudt (av redaksjonskomiteen) å være medutgiver for boken. Boken ble fort veldig populær, og har bl.annet solgt godt fra Ættesogelagets utsalg. Boken har fått meget god omtale, ikke bare i bydelsaviser, men også Stavanger Aftenblad.

Låve-prosjektet – redskapsutstilling:

Dette har vært lagets hovedprosjekt i år. Fra tidligere komiteer ble det konkludert at det så ut til å være umulig å samle nok utstyr fra jordbruksperioden til å starte et museum, men i april i år satte en ny komité i gang, med nytt pågangsmot. Den nye komiteen bestod av: Kristian Bryne, Arne Hodne og Berit Wathne.

Hvis det ikke var mulig å få gjenstander fra Stokka, godkjente styret at de kunne se etter aktuelle “tidsriktige” maskiner – og redskaper, fra andre steder. Først fikk de en avtale med Jærmuseet om å låne redskaper derfra. Gjennom året ble det samlet inn mindre deler og gjenstander, men langt i fra nok til å sette i gang. På slutten av året snudde alt – og som vi så på åpningen 30.desember hadde de fått låne en masse gjenstander av Henning Stokke fra øvre Stokka. Det var hans fars onkel, Odd Stokke som så flott hadde tatt vare på alle redskapene.

Komiteen har nedlagt en masse dugnadsarbeid for å få i stand låven, og resultatet overstiger alle ønsker styret hadde om et bydelsmuseum. Nå gjenstår diskusjonene om bruken av låven og utstillingen – og hvordan dette eventuelt kan brukes i det pedagogiske arbeidet i samarbeid med f.eks skoler.

Felles prosjekt med Madla og Tasta om Stokkavannet:

Ludvig Bringsjord hadde vært i kontakt med styremedlemmer fra både Madla og Tasta historielag – og vi kom først sammen i et lite drøftingsmøte på vårparten for å se om det var interesse for et felles medlemsmøte rundt temaet Stokkavannet siden det er et tema som vedrører alle tre lag. (planleggingsmøte ble holdt på Dyrsnes 31.mai)

Vi ble enige om å satse på et felles møte tidlig på høsten – og hvert lag fikk et konkret tema de skulle forberede. Møte ble satt til 12.september i Stokka kirke.

Det ble et historisk møte hvor 3 historielag møttes rundt et felles interesse tema. Og det var ikke tvil om at temaet fanget interesse for 140 personer kom til møtet. Det kom frem både fakta, generell informasjon og private minner. Det fine er at det ikke bare var “gamle” minner forbeholdt de eldste familiene hvor historiene er nedarvet i generasjoner, men også nye minner – for Stokkavannet er like mye en perle for bydelene i dag.

For å følge prosjektet videre – og eventuelt opprette et “Stokkavannets venner” er det opprettet en ny komitee, (med representanter fra hvert av de tre lagene) som skal møtes første gang tidlig på nyåret. Representantene fra vårt lag er Kåre Idsøe og Kristian Bryne.

REPRESENTASJON

– Ludvig Bringsjord og Kristian Bryne deltok på Rogalands Historie- og Ættesogelag       sitt årsmøte på Madla 25. Mars

– Kristen Pallesen og Iren Pallesen deltok på Rogalands Historie- og Ættesogelags rådsmøte på Jørpeland Brug, 27. September.

– Tasta Historielag feiret i år sitt 5.års jubileum – og representanter fra styret ble invitert: Ludvig Bringsjord og Iren Pallesen representerte Stokka – og det ble en storslått bursdagsfeiring.

MEDLEMMER

Medlemsantallet har virkelig økt i år, fra 155 til 208 betalende medlemmer. Det meste av dette skyldes nok den nye kontingent ordningen hvor prisen for ektepar/samboere ble satt til 150,- for paret, men vi håper også at det skyldes et aktivt år med tema som tydeligvis har fanget interesse.

SLUTTORD

Styret er glad og takknemlig for oppslutningen som har vært gjennom hele året. Vi har mange ting som kan trekkes fram i et sluttord, for det har vært en godt og aktivt år, men spesielt vil vi nevne boken “Gamle Tjensvoll skole” som har vært en god reklame for laget. Vi er også veldig glade for å ha startet opp et slikt fantastisk godt samarbeid med både Madla og Tasta historielag. Vi har alle samme interesse, og det er dumt å sitte på hvert sitt gjerde. Sist, men ikke minst vil vi nevne utstillingen som i desember ble åpnet på låven på Dyrsnes. Det er lett å glemme når en ser Stokka som den bydelen det er i dag, at bydelen faktisk har en lang og spennende historie – og museet viser jordbruksperioden som gikk fra slutten av 1800-tallet til ca. 1965.

Stokka, 18. januar 2007

Ludvig Bringsjord, Berit Wathne, Kåre Idsøe, Iren Pallesen, Chester Danielsen,     Kristian Bryne og Kristen Pallesen