2002

Årsmelding for 2002

1. STYRET OG STYRETS VIRKESOMHET

Stokka Kultur- og Historielag ble stiftet 1. november 2001. Det ble da valgt et interimstyre som skulle virke fram til første årsmøte.

Dette årsmøte ble holdt 15. april 2002 og følgende ble valgt til styre m.v.:

Styreleder: Sigmund Våland, Styremedlemmer: Ludvig Bringsjord, Kåre Idsøe, John Høiland, Chester Danielsen, Berit Wathne og Kari Kobro

Vararepresentanter: Olav Stav, Odveig Klyve, Dagrunn Hidle og Ivar Kolnes

Revisor: Jan. Tore Høiland

Valgkomite: Torbjørn Hestnes, Kjerstin Ropeid, Jon Økland og Kjell Lassen (vararepr.)

Styret konstituerte seg på styremøte den 24. april og valgte Ludvig Bringsjord til nestleder, Kåre Idsøe kasserer og Chester Danielsen sekretær.

Styret har hatt 6 møter i 2002,- hvorav 2 møter før årsmøtet den 15. april.

2. ARRANGEMENT

En vesentlig oppgave for styret har vært planlegging og gjennomføring av arrangement. Til hvert arrangement blir det blant styrets medlemmer opprettet egne grupper som legger ned et betydelig arbeid med dette.

Vi har i 2002 gjennomført følgende arrangement:

Stokkakveld og Årsmøte i den nye Stokka kirke mandag 15. april. Statsarkivar Hans Eyvind Næss kåserte om ”Kirkebygget som gudshus og møteplass”.

Bydelsvandring langs Øvre Stokkavei mellom Chr. Skredvigsvei og Fartein Valens vei, mandag 9. september. Etter en kort orientering i kirken v. Kåre Idsøe, guidet og orienterte Kåre Idsøe, Ivar Kolnes og John Høiland en interessert forsamling på ca. 60 frammøtte i et vakkert høstvær.

Stokkakveld den 5. november i tilknytning til Stokkadagene med tema: ”Hva hette det området/stedet, der gata vår nå ligger?”. Et panel bestående av John Høiland, Kåre Idsøe, Sigmund Våland, Magnus Pallesen, Henny-Karin Meling og Kjell Lassen orienterte og besvarte spørsmål fra en aktiv og interessert forsamling. Det var ca. 60 frammøtte.

Kunstutstilling i Stokka kirke av Frank Wathne’s bilder med motiver fra Stokka. 18 – 21. november. Berit og Hugo Wathne gjorde et formidabelt arbeid med denne utstillingen. De skaffet bilder og utstillingsutstyr, satte opp utstillingen og Hugo gav en fin orientering om sin far ved åpningen av utstillingen. Vi har inntrykk av at utstillingen, som ble besøkt av anslagsvis 100 personer, skapte stor interesse i bydelen vår.

Alle arrangement var etter styrets mening svært vellykka.

For øvrig ble vedtektene for laget endelig vedtatt (enstemmig) på dette årsmøte.

3. ANDRE STYRESAKER

Av andre saker som styret har behandlet vil vi nevne:

Opparbeidelse av et tur- og fritidsområde på Sandal. Vi har vært i kontakt med kommunen som vil lage en disposisjonsplan for det aktuelle området. Til våren kan det bli tale om dugnadsarbeid fra lagets side.

Medlemskap i Rogaland Historie- og Ættesogelag (RHÆ). Etter invitasjon vedtok styret i styremøte 9. september å slutte seg til RHÆ, som er et samarbeidsorgan for alle ca. 35 lokallag i fylket. Alle medlemmer i vårt lag er dermed automatisk medlem av RHÆ. Laget betaler kollektivt en kontingent til RHÆ et årlig beløp som f.t. tilsvarer kr. 50,- pr. betalende medlem.

Program for 2003.

Foruten kulturinnslag i forbindelse med årsmøtet, regner vi med en bydelsvanding i april – mai og et medlemsmøte på forsommeren. For øvrig er styret åpen for forslag fra medlemmenes side. Styret har også drøftet tanken om å oppnevne en gruppe for å registrere, bevare og event. samle gamle redskaper, håndverksverktøy, husgeråd mv i bydelen.

4. MEDLEMMER

Allerede før årsmøtet i april hadde laget 96 medlemmer. Medlemstallet er nå, pr. 1. januar 2003, 117 medlemmer. Vi mener at det på Stokka er et potensial for langt flere medlemmer enn dette og vi vil anmode alle våre medlemmer om å drive aktivt vervingsarbeid blant naboer, venner og kjente.

5. ØKONOMI

Medlemskontingenten har i 2002 vært kr. 100,- pr. person. Alle våre arrangement har vært åpne for alle med gratis adgang. Frivillig innsats og ”kaffepenger” på alle arrangement har reddet situasjonen. Vi har i dette året ikke mottatt noe tilskott fra kommunen. Medlemskontingenten er nå begynt å strømme inn, slik at den økonomiske situasjon kan nå betegnes som tilfredsstillende. For øvrig viser vi til regnskapet for 2002 som blir behandlet på årsmøtet.

6. SLUTTBEMERKNING

Styret er glad for den oppslutning våre arrangement har fått med fra 60 til 100 deltagere. Vi har gått bevisst inn for at deltagerne skal få rikelig anledning til å prate sammen og bli bedre kjent med hverandre, – slik som det også er gitt uttrykk for i lagets formålsparagraf.

Stokka….. 2003

Sigmund Våland, Ludvig Bringsjord, Berit Wathne, Kåre Idsøe, Chester Danielsen, John Høiland og Kari Kobro