2009

Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning:

Styreleder: Arne Hodne        

Styremedlemmer: Berit Wathne (nestleder)  , Gunnar Mork (kasserer), Jan Høyen*, Kari Lassen, Kristian Bryne og Kristen Pallesen (sekretær)
Vararepresentanter: Ludvig Bringsjord, Kåre Idsøe , Arne Hjertvik og Eli Kvelland
Revisor: Jan T. Høiland
Valgkomite: Hilmar Egeli, Kari Tjøstheim og Iren Pallesen

*Jan Høyen har bedt om å bli fratatt p.g.a høyt arbeidspress på jobb.                   

Styret har hatt 8 formelle møter (m/referat) og flere arbeidsmøter i forbindelse med prosjektene.

ARRANGEMENT
Vi har gjennom året hatt følgende arrangement:

17. febr.: Årsmøte – Foredrag av Kjell Bols om slektsgranskning.
24. mars: Omvisning i Domkirken og bispekapellet.
21.apr.: Fotovandring i Stavanger 1925-1952 v/ Axel H.Leversen.
26. mai: Foredrag av Grete Storholm om kolonihagene i Stavanger.
8. sept.: Innvielse av vedfyrt bakerovn på Dyrsnes.
21-25 sept.: Pedagogisk tilbud til skoler og barnehager på Gjenstandsmuseet på Dyrsnes.
27. okt.: Stokkadagene 2009- foredrag om Ajax v/ Sveinung Bendiksen.
25. nov.: Foredrag av Sven Egil Omdal om ”Stavanger fra bedehusby til kulturhovedstad”.

17. februar – Årsmøte

Arne Hodne åpnet og ledet møte. Årsmelding og regnskap for 2008 ble gjennomgått og godkjent. Berit Wathne orienterte om planene for 2009 vedrørende det pedagogiske tilbudet for skolene og barnehagene i bydelen vår. Chester Danielsen orienterte om valgkomiteens innstilling til nytt styre. Dette ble godkjent.

Etter pausen fikk vi foredrag av Kjell Bols (tidligere ansatt i Statsarkivet) om slektsgranskning. Han presenterte bilder og stoff fra sine to bøker han har laget om sin egen og konas familie. Ellers fikk vi tips om nyttige kilder vedrørende slektsgransking, som for eksempel riksarkivet, statsarkivene, kirkebøker, skifteprotokoller, bygdebøker og aviser. Mesteparten er i dag tilgjengelig på internet. Her finnes også forskjellige program for slektsgranskning.
Vi fikk også litt info og bilder om kvekergravstedene i Stavanger.
29 personer var til stede.

24.mars – Besøk i Domkirken og bispekapellet

Arkitekt Helge Schelderup var foredragsholder. Domkirken ble påbegynt ca. 1120. Det er den best bevarte kirken i landet. Den ble brannskadet i 1272, men ble restaurert etterpå.

Senere har det vært omfattende restaureringer i 1870 og 1938. Den er hovedsakelig bygget i romansk og gotisk stil. Byggeteknikk er engelsk inspirert. Den første biskopen kom fra Winchester i England. Vi fikk masse detaljer vedrørende arkitektur, samt noe historikk fra katolsk periode, via reformasjonen og fram til i dag. Møtet ble avsluttet i bispekapellet som blant enkelte karakteriseres som et av de vakreste rom i Norge. Kapellet er bygget i gotisk stil. Vegg i vegg lå bispeboligen. 6O personer var tilstede.

21.april – Fotovandring i Stavanger 1925-1952

Arne Hodne ønsket velkommen og orienterte om program for vår og høst. Axel  H. Leversen var foredragsholder. I løpet av 1,5 timer, kun avbrutt av kaffepause, presenterte han et stort billedmateriale. I tillegg fikk vi kommentarer og historikk relatert til de respektive bildene. En del av bildene fra krigsårene var hentet fra arkiver i Tyskland. 65 personer var tilstede.

26.mai – Kolonihagene i Stavanger

Grete Storholm holdt foredrag om kolonihagene i Stavanger fra 1916 og fram til idag. Formann Arne Hodne ønsket velkommen og orienterte om ny bakerovn på Dyrsnes og planlagt innvielse av denne. Ellers ble medlemmene invitert til å bli mer aktive og bl.a. komme med innspill på aktiviteter.

Foredraget ble presentert med både ord og bilder. Vi fikk forhistorie, startfase, det sosiale livet og hva som ble dyrket. De første kolonihagene ble visstnok etablert i Tyskland i begynnelsen av 1800 tallet. Første organiserte kolonihage ble stiftet i Leipzig 1865. Egenes og Strømvik kolonihage ble stiftet 1916.Våland, Rosendal og Ramsvik ble stiftet 1917.De første hyttene ble satt opp ca. 1920.  30 personer  var til stede.

8.september – Innvielse av vedfyrt bakerovn

Terje Lassen startet med å fyre opp kl.15.00 slik at den skulle være varm nok til medlemsmøte skulle starte kl. 18.00. Målfrid Bryne og Kari Lassen hadde laget deigene. Arne Hodne orienterte om byggingen av ovnen og hvem som hadde vært med. Det ble stekt flere brød med vellykket resultat. Steketiden var ca. 1 time. I tillegg til velsmakende smaksprøver ble det servert kaffe og kringle. Finn Henning Stokke fortalte om forskjellige måter å bake brød på. 50 personer var til stede.

27.oktober – Stokkadagene – Foredrag om Ajax (Andreas Jacobsen)

Arne Hodne ønsket velkommen og snakket litt om arrangementet vedr. innvielsen av bakerovnen, samt minnet om neste medlemsmøte som er 25.11 hvor Sven Egil Omdal holder foredrag med tema ”fra bedehus til bykultur”. Journalist i Stavanger Aftenblad, Sveinung Bendiksen, gav oss et levende og fargerikt bilde av Ajax som menneske og forfatter. Det begynte på 1930 tallet med en tegning og en liten tekst i Stavanger Aftenblad. Han leste fra ”Johanna og broremann”, ”Håler i himmelen”, ”Haisen og Jenny”. Ellers spilte han gitar og sang viser skrevet av Ajax (Sjynt å kjøra buss,   And i Breiavann,  Marens vise ). Ajax skrev til sammen 725 epistler. Bendiksen spilte også eget materiale, ”ekta siddis”, en vise om det å være ”siddis”. 56 personer var  tilstede.

25.november – ”Stavanger fra bedehusby til kulturhovedstad”

Journalist Sven Egil Omdal holdt et over en times langt foredrag om ovennevnte tema. Her er noen ”stikkord”:  De første boplassene er ca. 5000 år gamle, og de første såplassene 3000 år.  Sentrum var dekket av eikeskog. Første gården (Kongsgård) ble kalt Eiganes. Den katolske kirke regjerte fram til reformasjonen på 1500 tallet. 1800 tallet ble kalt det store århundret. Fra 1801 til 1910 steg folketallet fra 2401 til 38000 innbyggere. Silda kom tilbake 1808 og skapte vekst i handel og skipsfart. Vi fikk høre om konflikten mellom statskirken og frimenighetene, kvekernes utvandring i 1825 og de første misjonsselskapene.

Den første store kulturbegivenhet fant sted i 1860. Det var en seilregatta hvor selveste Bjørnstjerne Bjørnson kastet glans over begivenheten. I 1870 forsvant silda igjen, med påfølgende nedgangstider. På 1890 tallet kom teateret og museet. 1900 tallet kom med hermetikk og blomstrende industri. Det var imidlertid liten utvikling helt fra 1920 til 1970 og oljealderen. Einar Heden er den personen vi først og fremst kan takke for at ”gamle Stavanger” er blitt bevart. I 2008 var som kjent Stavanger europeisk kulturhovedstad. 55 personer var tilstede.

PROSJEKTER OG ANNET.

MØLLEPROSJEKTET (Arne Hodne og Kristian Bryne)

Etter å ha fått kommunens tillatelse (16.mai 2008) til å bygge en mølle i bekken mellom Lille og Store Sokkavatn, og godkjent rammetillatelse for byggingen, har dette året gått med til å forsøke å sikre finansieringen. På grunn av finanskrisen ble det en kraftig innstramming i alle former for sponsormidler. Til tross for flere søknader om midler fra offentlige og private var resultatet negativt.

I november fikk vi imidlertid tildelt kr. 200.000,- fra Kulturbyfondet 2009, et beløp som langt på vei skulle dekke byggekostnadene. Arbeidet videre fremover blir å få en endelig byggetillatelse samt å utarbeide en fremdriftsplan for prosjektet. Vi håper å komme i gang i løpet av våren 2010.

KULTURSTI  LANGS STORE STOKKAVATN (Ludvig Bringsjord, Kåre Idsøe og Kristian Bryne)

Etter siste møte mellom Stavanger kommune og historielagene på Madla, Stokka og Tasta våren 2009 er dette prosjektet lagt på vent.

Grunnen er at kommunen igjen har fått en ny saksbehandler som skulle samordne all informasjon rundt Stokkavatnet. Dette tar nødvendigvis tid. Vi diskuterte en midlertidig løsning med enkle treskilter, men det syntes ikke å være akseptabelt for de 3 historielagene. Våren 2010 bør denne saken gjenopptas.

Gjenstandsmuseet på Dyrsnes ( Kristian Bryne, Arne Hodne og Berit Wathne)

Innsamling, registrering og bevaring av gamle landbruksredskaper, diverse gjenstander og utstyr fra hesteperioden på Stokka er en prosess som har pågått også i 2009. Gjenstandsmuseet til SKHL har etter hvert vokst seg stort og representativt i bredde og mangfold både hva angår antall gjenstander og deres bruksområder knyttet til jordbruk, gårdsdrift, huslige innesysler og håndverk på Stokka i gamle dager.

Museet er tilført 5 nye gjenstander og teller ved utgangen av 2009 til sammen 115 registrerte enkeltgjenstander. Det begynner å bli trangt om plassen på Foldøylåven. Vi håper å få disponere noe mer areal i samarbeid med Friluftssenteret.

Den kulturhistoriske verdien som gjenstandene samlet representerer, gjør det etter hvert enklere både praktisk og tematisk å gjennomføre museets pedagogiske formidlingstilbud til skoler og barnehager.

Et viktig bidrag til denne type formidlingsvirksomhet er den flotte egenproduserte vedfyrte bakerovnen som har fått sin velegnede  plassering ved foten av låvebroen opp til Gjenstandsmuseet. Den åpner for utvidede tematiske aktivitets- og bruksmåter samt et større samspill med naturlige samarbeidsparter.

Den planlagte møllen som det nå er gitt økonomisk grønt lys for, vil når den står ferdig ytterligere bidra til et flerkulturelt samspill slik at Gjenstandsmuseet blir et aktivt og levende samlingssted – et knutepunkt for møtende interesser der SKHL knytter et gjensidig nyttig samarbeid både med våre naboer på Dyrsnes; Stavanger Friluftsenter og Stavanger Geologiforening og de andre historielagene langs Store Stokkavatn. Gjenstandsmuseet er åpent fra kl 11.00 til 16.00 søndager fra 01.04 til 30.09.

Pedagogiske tilbud til skoler og barnehager på Stokka (Eldbjørg Haga, Kari  Lassen, Eli Kvelland og Berit Wathne )

Som et resultat av styrets evaluering av fjorårets prøveprosjekt, det såkalte pilotprosjektet: ”Fra ull til klær”og ikke minst på grunnlag av den positive tilbakemeldingen fra barnehagene og skolene som deltok i dette, ønsket styret å videreføre Gjenstandsmuseets pedagogiske tilbud som et viktig kulturhistorisk satsingsområde basert på en aktiv og levende bruk av museets gjenstander under mottoet: Lære ved å gjøre.

Høstprosjektet 2009 fant sted på Gjenstandsmuseet uke 39 med 3-4 timers aktivitetsdager, fra 21. til 25. september med hovedtema: Bruk av melkeprodukter og bakst på vedfyrt ovn, melkeseparering, smørkinning krempisking.

Til sammen 90 barn (40 i alder 4-6-år fra 4 barnehager og 50 4.klasseelever fra Lassa skole) deltok gruppevis i prosjektet.

Det pedagogiske programmet var basert på 5 postvise aktivitetsstasjoner med Gjenstandsmuseets faste utstilling som en naturlig ramme omkring de ulike aktivitetene. Et skår i gleden var at kua, Dagros fra Fritidsgården som med sin lille kalv skulle beite og håndmelkes på Dyrsnes, måtte melde forfall på grunn av sykdom. Som erstatning fikk vi ikkepasteurisert melk fra bonden Peder Idland og håndmelking ble vist ved hjelp av foto og ”rollespill”. Vi startet opp med å gjøre oss kjent med kua og dens familie, gikk kort gjennom fjøsstell og foring, kuas forunderlige fordøyelsessystem via 4 mager, melking for hånd som i gamle dage og med maskin som er vanlig i dag, og hvor melken fra kua tok veien og hvordan den ble brukt.

Så samlet barna seg rundt det store arbeids- og demonstrasjonsbordet der de deltok  aktivt med i arbeidsprosessene: Skille melken fra fløten på museets 100 år gamle melkeseparator. Kinne smør vist på 150 år gamle trekinner, tønnetrommel og med raskere redskaper som hånddrevet hjulvisp som også ble benyttet da fløte ble pisket til krem.

Vi så på de andre produkter som ble laget av melk: gomme, oster og  rømme, og de mange melkedrikker. Barna fikk sitte på den gamle hestekjerren med melkespann som bonden kjørte til byens meieri. Det ble vist og snakket om andre gamle redskapene som ble brukt både i forbindelse med melking og matprodukter laget av melk.

Deretter ble det servert et måltid på langbord hvor vi smakte på produktene vi hadde laget sammen med lapper som ble stekt på bakstehelle og vafler med gammelt jern på vedfyrt ovn samt oster og gomme, hjemmelaget syltetøy og saft av bær og frukt fra Stokka.

Det ble så tid for ”fri lek” med to store hjemmesnekra bondegårder med husdyr og gårdsfolk og rollespill. Tilslutt laget alle barna ”Min ku” bilde på hver sin en treplate som de fikk med seg hjem som et minne om sin aktivitetsdag på Gjenstandsmuseet.

Parallelt med de to siste øktene fikk barna omvisning på den faste utstillingen om liv og virksomhet på Stokka gjennom årstidene: Våronn med pløying, gjødsling og såing, sommer og høyonn, høsting og skuronn, vinter med isskjæring på Litla Stokkavatn og huslige sysler innendørs. Eldre stokkabuer som selv som barn hadde deltatt i dette arbeidet var omviser i tett dialog med barna. Slik knyttes kulturelle bånd mellom fortid og nåtid og barna får en følelse av stedsrelatert nærhet og historisk tilhørighet.

SKHL’s pedagogiske tilbud har også dette året vært et selvprodusert tiltak basert på bruk av egne faglige og materielle ressurser og stor grad av dugnadsinnsats.  Arbeidsgruppen for pedagogisk virksomhet i tett samarbeid med komiteen for Gjenstandsmuseet og med god drahjelp fra enkeltmedlemmer i laget, har stått faglig og praktisk ansvarlig for gjennomføringen.

Dette året fikk prosjektet økonomisk støtte fra Stavanger kommune via Kulturstyret og Bydelsutvalget. Tilskudd fra kommunen betyr for SKHL både en stimulans og en anerkjennelse om at våre pedagogiske tilbud til skoler og barnehager blir sett på som et historisk og kulturelt viktig formidlingstiltak.

Takket være offentlig tilskudd i tillegg til en formidabel egeninnsats på totalt 375 arbeidstimer gikk vi ut med et positivt regnskapsresultat. Halvparten av overskuddet vil bli brukt til dekning av utgifter til den nye vedfyrte steinovnen, mens den andre halvparten overføres til gjennomføring av nye pedagogiske tilbud i regi av SKHL.

Det vises ellers til en fyldig rapport og billeddokumentasjon som omhandler årets høstprosjekt og som sammen med fjorårets rapport vil kunne gi oss et godt og brukbart erfaringsgrunnlag i arbeidet videre med denne type formidlingsvirksomhet.

NY VEDFYRT BAKEROVN VED GJENSTANDSMUSEET

Som en del av det pedagogiske opplegget for vårt Gjenstandsmuseum, vedtok styret våren 2009 å bygge en vedfyrt brødovn ved løa. Formålet er bl.a. at ovnen kan nyttes til demonstrasjon av brødbaking på gammeldags vis. (budsjett ca. 20.000,-)
Det ble nedsatt en byggekomité som besto av: Arne Hodne, Olav Eintveit og Kristian Bryne.

Vi startet planleggingen umiddelbart med å skaffe modeller og regne ut materialforbruk. Vi hadde innhentet tillatelse hos Stig Thanke i Fritidssenteret og parksjef Sørensen samtidig som vi kontaktet naboene familien Kleppe for å få deres godkjennelse. På parksjefens anmodning ba vi også brannvesenet som en besiktigelse.
Så var vi i gang med plasseringen og utgraving av fundamentet. Olav Eintveit skaffet leverandør av ildfast stein i Oslo. Støpejerndøren ble kjøpt hos Johan P. Johansen as. Resten av materiellet ble kjøpt etter behov fra lokale leverandører.

Da ingen av oss hadde bygget noe tilsvarende før, ble formen og utførelsen til etter hvert som bygget skred frem. Hovedprinsippene hadde vi imidlertid en klar formening om. Vi stilte også med nødvendig verktøy og redskaper.
Ovnen ble bygget i løpet av juni/juli 2009.

For en beskrivelse av selve byggeprosessen – se under ”redskapsutstilling på Dyrsnes” og ”Vedfyrt brødovn” – hvor det bl.annet er bilder av hele byggeprosessen.

HJEMMESIDE

Stokka Kultur og Historielag har egen hjemmeside: Stokka-historielag.no, som oppdateres fortløpende med aktuelt stoff. Bilder fra ulike arrangementer finnes i egne ”album”. Program for 2010 vil bli lagt ut her. Kontakt med historielaget kan gjøres via hjemmesiden.

NB!  Medlemmer som ønsker det kan få invitasjoner o.l. på e-mail. Ønsker du dette, send din e-mail til kristen.pallesen@lyse.net

REPRESENTASJON

Kristian Bryne og Arne Hodne deltok på Årsmøte i Rogaland Historie- og Ættesogelag i Skudeneshavn 18. april 2009. Det møtte til sammen 75 deltagere. Av dette var 62 utsendinger fra 25 lokallag. Skudenes Historielag som var vertskap åpnet møte med en hilsing fra laget. Deretter ønsket ordfører i Karmøy kommune, Kjell Arvid Svendsen velkommen til kommunen. Styreleder Birger Lindanger i RHÆ åpnet deretter årsmøtet. Fra sakene vil en bare nevne at regnskapet viste et overskudd på kr. 174.296,-, årskontingenten ble uendret. Styreleder Birger Lindanger var ikke på valg. Etter en velsmakende lunsj var det omvisning i ”Gamle Skudeneshavn”.

Kristian Bryne og Arne Hodne var våre representanter på RHÆ’s rådsmøte mandag den 15. oktober 2009 på Tasta skole. Hovedtema her var innsamling av stedsnavn ved professor Inge Særheim ved Uis. Det var ca. 50 tillitsvalgte tilstede.
på 80-tallet ble det foretatt en større innsamling av stedsnavn med Særheim som prosjektleder. Rogaland fylkeskommune og enkeltkommuner gikk sammen om å finansiere innsamlingen. På Særheims kontor står hele samlingen bevart i arkivskap, sortert etter kommune og gårdsnr. Suldal Sogelag har her gjort et stort arbeide, de har vært på Særheims kontor og avfotografert alt som gjelder Suldal (dette må gjøres på universitetet da ikke noe kan leveres ut derfra). På denne måte har de kunnet digitalisere materialet, og alle kart og navnelister er brakt tilbake til kommunen. For vår egen del bør vi kanskje tenke på hva vi kan gjøre i vårt lokalmiljø.

Kristian Bryne har vært lagets representant i Fellesrådet for historielag.

MEDLEMMER OG KONTINGENT

I 2009 var det 210 betalende medlemmer, 5 mindre enn for 2008. Styret vil foreslå at kontingenten for 2010 blir uendret, kr. 100,- for enkeltpersoner og kr. 150,- for samboende par.

SLUTTORD

Laget har i 2009 hatt et aktivt år, med god oppslutning til møter og arrangementer. Det er brukt mye tid på enkelte prosjekter, spesielt vil en her nevne pedagogisk formidlingstilbud til barnehager og skoler her på Stokka. Et annet prosjekt som har krevd stor innsats er muring av ovn for baking av brød med mer., ved Gjenstandssamlingen vår på Dyrsnes. Alt arbeidet er gjort ved egne medlemmer. Mølle i bekken mellom Lille. Og Store Stokkavatn er godkjent av kommunen, og vi har fått en bevilgning på kr. 200.000,- av Kulturbyfondet 2009. Det vil gjenstå her å skaffe ca. kr. 100.000,- til for at vi skal kunne realisere prosjektet.

Styret