2013

~~STOKKA KULTUR- OG HISTORIELAG
ÅRSMELDING FOR 2013

STYRET

Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning:

 Styreleder  Arne Hodne 
 Styremedlemmer Berit Wathne (nestleder) 
    Gunnar Mork (kasserer)   
    Eli Kvelland
    Else Mathiesen   
    Kristian Bryne
    Kristen Pallesen (sekretær) 
 Vararepr.  Kjell M.Søyland  
    Kåre Idsøe
    Iren Pallesen      
     
 Revisor  Olav Espedal   

Valgkomite: Hilmar Egeli, Kari Lassen og  Torleif Molaug

 
Styret har hatt 8 formelle styremøter (m/referat) og flere arbeidsmøter i forbindelse med prosjektene.

ARRANGEMENT

Vi har gjennom året hatt følgende arrangement:

29.januar   Foredrag av Egil Grude med tema: ”Mellom konge og allmue. Amtmannsembete i Stavanger Amt 1660 -1837”.

26.februar Årsmøte.  Ole Kallelid holdt foredrag om Stavangers historie fra 1815 – 1890.
  
9. april Fredrik Koch holdt foredrag om Stavangerdikteren Reinhold Nicholay  (1903-1976).

10.juni Besøk på den nye mølla fra barnehagene på Stokka.    Temaet var ”vann”.
   
11. juni  Medlemsmøte på Dyrsnes.

11.september           Stokkavandring

 1.oktober                  Foredrag av Per Frick Høydal om Vidkun Quisling.          

16 -18. oktober Pedagogisk tilbud for skoler og barnehager på Dyrsnes.

29. oktober Foredrag / utstilling av kunstner Turi Gramstad Oliver.

26.november Foredrag av pater Kjell Arild Pollestad.

 

29.januar – Foredrag av Egil Grude

50 personer var til stede.

Arne Hodne ønsket velkommen og snakket om program for våren 2013. Ellers etterlyste han folk som kunne tenke seg styreverv og/eller være med på dugnadsarbeid.

Egil Grude holdt foredrag med tema: ”Mellom konge og allmue. Amtmannsembete i Stavanger Amt 1660 – 1837”.

Amtmannsembete ble opprettet i 1662. Amtmennene kom fra Danmark. Amtmannen bodde på Kongsgård. Stavanger Amt var stort sett det område som er dagens Rogaland fylke.
Vi fikk presentert amtmannens, futens og sorenskrivers makt og rolle i datidens samfunn, som var preget av et stort klasseskille og mye elendighet blant folk flest.
Den store nordiske krigen (1700-1721) kostet dyrt og regningen ble sendt til folket i form av kraftige økinger i skatter og avgifter. Dette førte til konflikter mellom myndighetene og folket, og tilliten til embetsverket ble sterkt svekket. I 1814 fikk vi grunnloven og fra 1830 begynte lokaldemokratiet å utvikle seg, og vi fikk de første kommunestyrene.
 

26.februar –  Årsmøte

45 personer var til stede.

Arne Hodne åpnet og ledet møtet. Årsmelding for 2012 ble gjennomgått og godkjent.
Gunnar Mork presenterte regnskapet for 2012. Det var ingen kommentarer til dette.
Hilmar Egeli presenterte valgkomiteens forslag til nytt styre for 2013.
Iren Pallesen ble tildelt hederspris bl.a. for hennes innsats vedrørende jubileumsboken. Hun har lagt ned et stort arbeide både med innsamling av stoff, redigering og har også forfattet deler av boken.
Hanne Haslerud fikk blomster for hennes solide bidrag til prosjektene og som styremedlem.

Styresammensetningen for 2013 blir forandret. Sølvi Asgautsen og Hanne Haslerud trekker seg fra styret. De blir erstattet av Else Mathiesen og Kjell M.Søiland. Ny styresammensetning er som følger:

Leder: Arne Hodne

Styremedlemmer: Eli Kvelland, Berit Wathne, Else Mathiesen, Gunnar Mork, Kristian Bryne og Kristen Pallesen.

Vararepresentanter:  Iren Pallesen,  Kåre Idsøe og Kjell M.Søyland.

Revisor: Olav Espedal

Lektor Ole Kallelid holdt foredrag om boka han har skrevet om Stavangers historie fra 1815 – 1890 med tittelen ”Sild og seil”. Foredraget ble også illustrert med fotografier, bilder av malerier og avisutklipp. Han fortalte om kildene som var benyttet, bl.a. aviser og arkiver. Også forfatterskapet til Allexander Kielland ble benyttet. Sildefisket og skipsfart var de viktigste økonomiske drivkreftene  i denne perioden.

9.april  – Foredrag av Fredrik Koch

45 personer var til stede.

Arne Hodne ønsket velkommen og orienterte om program videre for vår og høst 2013.

Fredrik Koch holdt foredrag om Stavangerdikteren Reinhold Nicholay (1903 – 1976).
Han vokste opp i enkle kår i Stavanger og levde her hele livet bortsett fra noen få år på Hjelmeland. Diktningen skildret livet til vanlige folk, og han ble en talsmann for småkårsfolk. Politisk var han venstreradikal. Han ble aldri den markante og store Stavangerdikteren han hadde drømmer om å bli. Nicholay gav ut tre diktsamlinger: ”Byen min og meg” (1942), ”Akkorder” (1943) og ”Fra smau til hei”(1944), samt skuespillet ”De elsket livet”(1945).

11.juni – Medlemsmøte på Dyrsnes

34 personer var til stede.

Arne Hodne ønsket velkommen.

Arne Hodne og Kristian Bryne serverte steinbakt og velsmakende brød fra vedovnen. Deigene var laget av Målfrid Bryne og Kristian Kalvø.

Inne på låven fortalte fotograf  Finn Stokke om sin tilværelse som pensjonist. Han har gitt ut bok med blant annet mange bilder fra sitt virke som medisinsk fotograf ved sjukehuset i Stavanger. Han fortalte om sin interesse for ost samt egen osteproduksjon. Han viste også bilder fra sitt hus på Kreta hvor han har funnet roen. Herfra fikk vi også se bilder fra hus han har bygget/restaurert for utleie. Ellers fortalte han litt om tradisjoner og kultur på Kreta.

 
11.september – Stokkavandring

Området som ble befart var gården som går under betegnelsen Duegården, som i 1850 ble kjøpt av Christopher Ertager Lassen
Videre til gården som i 1849 ble kjøpt av glassmester Jacob Bergeland og gården som i 1849 ble kjøpt av overtollbetjent Lorents S.Ring.
Det ble opplyst om hvem som hadde eid gårdene i ettertid og frem til de nå i alt hovedsak er nedbygget med boliger, sjukeheimer og menighetshus mm.
Det ble underveis stillet mange spørsmål, som ble besvart så godt som mulig.
Det var godt oppmøte med mellom 25 og 30 personer.

Befaringen ble ledet av Arne Hodne

1.oktober – Foredrag av Per Frick Høydal

75  personer var til stede.

Arne Hodne ønsket velkommen og orienterte om program videre for høsten 2014.

Tidligere domprost i Stavanger, Per Frick Høydal holdt foredrag om Vidkun Quisling (1887-1945).
Far til Høydal var sjelesørger for Quisling i den tiden han satt fengslet etter krigen. Store deler av foredraget var basert på hans dagboknotater fra denne tiden.
Quisling var prestesønn og vokste opp i et trygt hjem med god økonomi. Han var en usedvanlig begavet elev med spesiell interesse for matematikk. Fra den militære høyskolen gikk han ut med de beste karakterene som noen gang var oppnådd. Han ble dekorert for sin innsats med nødhjelpsarbeid i Russland på 1920 tallet. Her var han sammen med Nansen.
I 1933 dannet han Nasjonal Samling. Dette var i en tid preget av politisk uro, redsel for kommunismen, stor arbeidsledighet og utrygghet.
Quisling ble dømt for landssvik og henrettet 24.oktober 1945.
Han fikk aldri en psykiatrisk diagnose, men enkelte mente han led av en psykisk lidelse.

29. oktober – Utstilling og foredrag av Turi Gramstad Oliver
SKHL’s bidrag til Stokkadagene-2013

Berit Wathne åpnet møtet med en presentasjon av utstiller og foredragsholder og fortalte om intensjonene bak arrangementet.
SKHL ønsket å markere 100 års jubileet for kvinners stemmerett som sitt bidrag til årets Stokkadager. Man ønsket et arrangement med fokus på de mange generasjoner av kvinner som med nål og tråd, i søm, strikk og vev har holdt i hevd våre gamle håndarbeids- og husflidstradisjoner og tilført våre hjem i by og på land vakre tekstilprodukter til nytte og pryd i hverdag og fest. I stedet for som først tenkt en stormønstring med presentasjon av slike eldre arbeider og med billedkunstner og kunsthåndverker Turi Gramstad Oliver som gjesteutstiller, lot vi henne like godt spille hovedrollen i dette arrangementet.
I møtet med Turi Gramstad Oliver ville vi både kunne hedre og hylle eldre generasjoners håndarbeid og fagkunnskap, nettopp fordi hun selv som kunstner i mange år har latt seg inspirere av våre formødres arbeid med nål og tråd i sin kunst. Hun tar opp, ivaretar, synliggjør og viderefører ”spor” av eldre kvinnegenerasjoners flittige hender både som  estetiske komponenter  og visuelle fortellinger i sin kunst. Hun benytter gamle tøystykker
med eldre kvinners håndsydde søm og broderier, integrerer og viderefører disse i sine egne broderte og applikerte tekstiler. Slik forenes gammelt og nytt,  kunnskap og ferdigheter i fortid brukes i nåtid og blir til kunst i fremtid.
Alt dette fikk vi se og oppleve på utstillingen som omfattet 15 tekstilarbeider basert på broderi i mange varianter både som rene estetiske bilder og som bærbare bruksgjenstander i form av klær, vesker, puter og sittepuffer. Gripende var hennes broderte tekstilarbeid med tittelen Fond Hopes Destroyed  som ble laget etter et opphold på Shetland høsten 2008 som ”Artist in Residence”. Verket var inspirert av historier om shetlandske kvinners håp, slit, og trange kår,  løfter om giftemål, svik og skam, ydmykelse og fattigdom. Visualiserte historier fortalt i Mary Prior’s bok fra 2005 med samme tittel som Turids kunstverk.
Etter åpningen av utstillingen holdt Turi Gramstad Oliver et levende og interessant foredrag om seg selv og sitt virke både som tekstilkunstner og keramiker og designer på FiggjoA/S gjennom 20 år og viste bilder av sine mange produkter med ”Turi-design” som i dag  er attraktive samleprodukter verden over. 70 personer var til stede på denne dagen som innledet årets Stokkadager, mens utstillingen var åpen for publikum også de påfølgende dagene Stokkadagene varte.

 

26.november – kåseri av Kjell Arild Pollestad

Ca. 125  personer var til stede.

Foredrag av Kjell Arild Pollestad med tittel ”En munter litterær time med pater Pollestad”.
Pollestad formidlet muntre historier basert på egne opplevelser  fra sitt virke som pater, og fra sine mange reiser til Roma. Han presenterte sitt ”budskap” med språklig eleganse, humor og glimt i øyet.

 
MØLLEPROSJEKTET (Arne Hodne og Kristian Bryne)

Det er nå over 1 år siden Stokkamøllen var klar til å male korn. Perioder med lite nedbør i 2013 gjorde at vi ikke har fått tatt den i bruk. Under det pedagogiske opplegget i høst måtte vi ty til nødløsninger som å male på håndkvern. Ungene fikk lov til å dreie den store kvernsteinen, og det var populært.
Kristian har fått kjøpt en håndkvern og sammen med Arne laget et ”møllehus” som denne er montert i. Dette  er jo en av de eldste formene for maling av korn. Vi har fått mye regn i høst, så nå er det rikelig med vann i bekken. Det gjør det mulig å foreta en prøvemaling ut på nyåret for å se om tingene virker som de skal. Ellers er møllen blitt en attraksjon for turgåere og mosjonister på vei rundt Stokkavatnet.
Den har også fått en flott omtale i en ny bok om møller i Rogaland.

GJENSTANDSMUSEET PÅ DYRSNES ( Kristian Bryne, Arne Hodne og Berit Wathne)

Museet er i 2013 blitt tilført 2 nye gjenstander: En gammel steinslede fra 1800-tallet som har tilhørt Foldøy gården på Dyrsnes. Samt en gammel hånddrevet viking kvern for maling av korn som vi vil ha stor nytte av i forbindelse med våre pedagogiske tilbud til skoler og barnehager. Museet har pr. i dag 127 registrerte gjenstander. I realiteten ennå flere da en del beslektede mindre gjenstander er registrert samlet på et registerskjema.
Bortsett fra våre pedagogiske tilbud rettet mot skoler og barnehager og lagets faste vårmøte samt også vår deltakelse i Friluftssenterets ”Naturdag” prosjekt, er Gjenstandsmuseet i liten grad blitt benyttet av Historielaget dette året.
Plasskapasiteten på låven er svært begrenset. Høyet som ble lovet fjernet, er der fremdeles og tar opp mye plass som kunne vært bedre utnyttet til vårt formål. Naturvernforbundets store utstilling midt på låvegulvet begrenser også vår bruk av låven.
Steinsenteret er flyttet fra våningshuset og inn i 1 etg. i låven. Kommunen vurderer å rive hovedhuset som er i veldig dårlig stand. SKHL har diskutert muligheter for å overta dette i tilknytning til lagets aktiviteter på Dyrsnes, men har konkludert med at det vil innebære et stort løft som laget pr. i dag ikke har økonomi til å realisere.

BOKPROSJEKTET – DEN NYE STOKKABOKEN (Iren Pallesen, Sølvi  Asgautsen )

 I tillegg til den nye Stokkaboken har vi også 2 andre bøker for salg, ”Stokkaminner” og ”Gamle Tjensvoll skole”.

HJEMMESIDEN – Stokka-historielag.no

Kjell Marthon Søyland har sagt seg villig til å oppdatere denne siden fra 2014.
Det har vært lite oppdateringer på hjemmesiden i inneværende år av tekniske årsaker. Vårt mål er flere oppdateringer i 2014.
Stokka Kultur og Historielag er nå også på Facebook. Her kan hvem som vil legge inn og kommentere alt som skjer på Stokka, både fra fortid og nåtid.
 

AKTIVITETS DAG PÅ MØLLEHUSET SAMMEN MED BARN FRA STOKKA BARNEHAGER. 10. juni Tema:  Vann

På forespørsel fra fagleder Ingrid Lynge  i Stokka Barnehager ble det tilrettelagt en pedagogisk aktivitetsdag for 5-6 åringer på Møllehuset ved Stokkaeidet der Møllebekken renner fra Litle til Store Stokkavatn. Barnehagene hadde jobbet med vann som tema og ønsket  nå et faglig påfyll fra SKHL.
Arne Hodne og Berit Wathne tok imot på lagets vegne 45 barn i følge med 6 voksne til en 4 timers sommerlig solrik dag i vannets tegn. Vi startet med å vise vann som energi og drivkraft i forbindelse med kornmaling på Møllehuset. I tur og orden fulgte de Arnes omvisning inne i møllen om vannet som drev kvernkallen, slik at det ble bevegelse på de digre møllesteinene som kvernet og malte kornet til mel.  Mens dette pågikk brukte barna ventetiden til å male korn med egen kraft på steinaldervis og på hånddrevet vikingkvern.
Underveis foregikk en livlig lek i bekken under bøketrærne med pinner, blad og mose som ble flytende båter, fisk og frosker på sin sirkulerende ferd ned bekken og ut i Store Stokkavatnet.
Vi fortalte at Store Stokkavatnet hadde vært byens drikkevann og nå reservevann. At det ble fisket ål i Bekkemøllen og røye i Stokkavatnet. Og om vinteren da vannet frøs ble det drevet med isskjæring på Litle Stokkavatn som ble oppbevart i ishus og brukt til nedkjøling av mat før kjøleskapenes tid.
Etter matpausen på gresset ved Litle Stokkavatn der Møllebekken starter, pratet vi om vann  som materie, kilde og forutsetning for alt liv på jorden – Livets vann –uten vann intet liv.
Vannet er i stadig bevegelse, mens mengden av vann på kloden er den samme, og vi mennesker inneholder samme mengde vann som Jorden vi lever på.( 90 prosent vann.)
Vann fordamper blir skyer, kommer tilbake som regn og sne. Vi deklamerte Obstfelders rytmiske dikt Regn. Og det var minst like mange forslag til hva vi bruker vann til som det var barn tilstede på denne aktivitetsdagen.
Dagen ble avsluttet med et litt ”magisk” vanneksperiment. På marken ble det lagt en kvit duk. På duken satte vi 45 glass med rent kildevann. Under vannglasset lå en papirbrikke med motiv av ”Livets blomst” – et eldgammelt fullkomment geometrisk og organisk mønster mye brukt i oldtiden som prydmønster i Egypt, islamske mosaikker og kristen dekor.
Det ble fortalt at vannet  har evne til å kopiere, erindre og huske et bilde, ord, en lyd, musikk, tanker og følelser. Vi lot vannet i glasset stå og ta opp i seg energien fra ”Livets blomst”.
Ved å drikke vannet overføres denne  kraften videre til oss. Den gir en god følelse – en positiv livskraft til vår egen bevissthet til å forstå oss selv og den verden  som omgir oss bedre.
 Barna drakk med andektighet vannet som hadde kopiert ”Livets blomst” i sitt minne.
Og de hadde mange gode forslag på ord og bilder som de selv skulle lage og sette under sitt vannglass når de kom hjem.

PEDAGOGISK TILBUD TIL SKOLER OG BARNEHAGER PÅ STOKKA
( Kari Lassen, Eli Kvelland og Berit Wathne ) 

Tema:  Fra korn til mel- fra mel til brød og grøt
Høstonn med skurd – tresking – kornmaling – bakst og måltid.

Det er sjette året på rad at SKHL arrangerer sine pedagogiske tilbud til skoler og barnehager på Stokka. Oppbygging og bruk av Gjenstandsmuseet på Dyrsnes har i alle disse årene vært en viktig arbeidsoppgave med høy prioritet i lagets virksomhet. Med utendørs bakerovn i stein i tunet og ferdigstilling av lagets nye bekkemølle er tilbudet nå blitt både rikere og mer tematisk variert med god kontakt oppslutning fra bydelens skoler og barnehager.
Årets tilbud ble lagt til høsten  med naturlig referanse til årets tema:
Høstonn med skurd, tresking og kornmaling  Fra korn til mel – fra mel til brød.
Målsettingen er basert på en aktiv og levende bruk av museets gjenstander i relasjon til prosjektets tema., få vist hvordan disse blir brukt i praksis og der barna selv deltar aktivt i de ulike arbeidsprosessene under motto: Lære ved å gjøre.
Værgudene var ikke helt var på vår side dette året. Kornet (bygg og havre) som vi hadde sådd i mai, lå vått og flatt på grunn av for mye nedbør. Det var for lite vann i Møllebekken til å få kvernsteinene i ønsket modus. Men vi  kom i mål på et vis.

Kornet ble skåret med sigd og ljå, bundet i band og satt i såter til tørk. På låven tresket vi tørre kornband, som vi på forhånd hadde sikret oss, med kjepp på låvegolv og mot vegg. Barna banket og slo, ristet og skaket, renset og skilte korn fra aks, halm og kvint. Det ble også vist en noe lettere og mer moderne metode på museets hånddrevne treskemaskin. Kornet ble så samlet opp og puttet i i tøysekker for ytterlig tørk på låven. Under disse arbeidsprosessene ble kornets historie fortalt. Vi har dyrket i tusenvis av år, vår eldste kulturplante, og viktigste matkilde. De ulike kornsortene: bygg, havre hvete og rug er alle i slekt med gressfamilien, kalt cerealier etter kornets skytsgudinne Ceres. Kornfrøet ble studert, skallet, kimen og selve melkjernen ble smakt og tygget på.
I flokk dro barna til møllehuset i Møllebekken, der prinsippet ble vist med vann som drev kvernkallen men for at kvernkallen i sin tur skulle få de store møllesteinene til å kverne, måtte flittige hender være med å svive noe som var nesten umulig tungt. Så det ble i stedet korn-maling på steinalder- og vikingvis. Takket være iherdig innsats med rulling av stein over korn på en større stein og noe litt lettere på den hånddrevne vikingkvernen, ble kornet knust og kvernet til sammalt mel og deretter siktet til silkebløtt mel som kun besto av selve melkjernen og som barna fikk med seg i pose hjem.
Det ble bakt brød ute på steinovnen og kokt grøt på den vedfyrte komfyren inne på låven hvor alle gikk til bords og nøt med glupende appetitt et fortjent måltid mat laget av mel fra korn og med litt annet attåt.

Årets prosjekt fant sted uke 42, dagene 16. 17. og 18. oktober. Hver dag med 4 timers varighet fra kl 10-14 med til sammen 115 barn i følge med 14 voksne.
65 barn med 12 voksne fra Stokka Barnehager og Hakkebakkeskogens barnehage første 2 dager, 50 elever med 2 lærere fra Lassa skole, 7 kl. A og B den siste dagen.
Årets tilbud var tematisk og praktisk et selvprodusert tiltak basert på bruk av egne faglige og materielle ressurser og en stor grad av dugnadsinnsats fra arbeidsgruppen  i samarbeid med komiteen for Gjenstandsmuseet og med god drahjelp fra styret og lagets medlemmer, til sammen 10 involverte personer.
Stavanger kommune ved Bydelsutvalget støttet årets prosjekt med kr 12.000.
Årets pedagogiske tilbud er fyldig dokumentert i en egen rapport.

REPRESENTASJON

Stokka Kultur-og Historielag var representert ved Kristian Bryne og Arne Hodne på årsmøtet til Rogaland Historielag på Vitengarden, Jærmuseet den 6.april 2013,da i regi av Hå Historielag.
Laget deltok aktivt under Naturdagene på Dyrsnes søndag den 28.april med stand ved steinovnen, stand på låven ved gjenstandsmuseet, og på møllen vår.
Arne Hodne deltok på rådsmøtet på Tau i regi av Strand Historielag, torsdag
den 7.november.

 

MEDLEMMER OG KONTINGENT

I  2013 ble det kun registrert 122 betalende medlemmer. Dette er en voldsom nedgang fra i fjor hvor tilsvarende tall var 184. Vi håper at mesteparten av medlemmene bare har glemt å betale, og at vi kan få disse tilbake igjen.
Kontingenten forblir uforandret, kr.150,- for enkeltpersoner og kr.250,- for samboende par.

 

ØKONOMI

For 2013 er regnskapet gjort opp med et overskudd på kr 47.299,16 mot et underskudd på kr 39.810,87 i 2012. Overskuddet i 2013 skyldes i hovedsak utbetaling av restbeløp fra Stavanger kommune til mølleprosjektet og salg av Stokkaboka.

 

SLUTTORD

Laget har i 2013 hatt et aktivt år med god oppslutning til møter og arrangementer. Det er brukt mye tud på enkelte prosjekter, da spesielt alt arbeidet som er lagt ned i forbindelse med det pedagogiske opplegget i forbindelse med skoler og barnehager. Alt arbeidet her er utført
ved egne medlemmer.

Arbeidet fremover må bli å legge opp et program som sikrer tilslutning til laget, da spesielt med  tanke på å rekruttere nye medlemmer.

 

 

 

Styret