Stokke Mølle, forlig 1871

Fra Stavanger byfogdembete; 1862-1872 (pantebok 13b)

Forlig mellom eier av Eiganes løkke F4 og eierne av Stokke Mølle

Forligelseskommissionen i Stavanger gjør vitterlig. Aar 1871 den 25. februar holdtes forligelseskommissionen. Kommissær provst Sinding og suppleant Jens Z. Kielland for S. Berner som er fraværende paa reise. Hvorda: foretager udført sag No. 246. Mødte uden foregaaende indkallelse Christian Aadnesen og S.E. Svendsen og ifølge ny stævning hr. P.E. Ramsland som af Svendsen opgivet medeier i Stokke Mølle.

Parterne sluttede følgende Forlig. Den under 10. december 1863 oprettede kontrakt ophæves herved. Stokke Mølles eiere skulde være berettigede til at opdæmme lille Stokkevandet saahøit som den paa nordre ende af stemmen værende afløbsrende kan modtage, og forsaavidt en vandflom skulde foraarsage en høiere stigning af vandet, skal dog Mølleeierne ikke være tvungen til at udslippe vandet anderledes end som Møllens drift nødvendig kræver. Afløbsrenden skal være 2, to, alen bred og have stensat bund der skal ligge i lige høide med et i fjældet nærved afløbsrenden indhugget Merke. Parterne enedes endvidere om til beleilig tid at anbringe et nøiagtig lige Merke paa et andet beskrevet sted ved vandet for det tilfælde at noget uheld maatte tilstøde det første.

Derimod forbinde eierne af Stokke Mølle sig inden førstkommende lørdag den 4. marts under exekutions tvang at betale til klageren bager Christian Aadnesen som eier af Egenæs Løkke F4 250, to hundrede og femti, Specier som endelig betaling for den ovenanførte rettighed samt i omkostninger 2, to, Specier. Salarium erlagde klageren med 2, to, Ort.

Chr. Aadnesen. S.E. Aadnesen. P.E. Ramsland # At saaledes er indgaaet og forligt bekræftes herved paa kommisiionens vegne overeensstemmende med dens protokol under min haand og embetesegl. Herfor betalt 66, sex og sexti, Skill. Christensen (S)

Ovenmeldte beløb er mig i dag indbetalt hvorfor qvitteres, hvorhos for tydeligheds skyld anmærkes at den Stokke Mølles eiere herved tilstaaede opstemningsret skal være bindende ikke alene for mig men ogsaa for kommende eiere af Egenæs jord.

Løkke F4 Stavanger den 3 Marts 1871. Chr. Aadnesen