Auksjonen i 1849

Utskrift fra ”Jæren sorenskriveris auksjonsprotokoll 1847 – 1854”

Aar 1849, den 7de September, blev ifølge Stavanger Amts Reqvisition, offentlig Auction afholdt paa og over den til Embedsgaard for Amtmanden i Stavanger Amt utlagte Gaard Nordre Stokke i Jaattens Skibrede, efter forud skeet sædvanlig Bekjendtgjørelse……..(resten av første del handler om hvem som var til stede….. osv., derfor hopper jeg over til neste del)

fol.256.

Fremlagt ved Auctionen paa Stokke den 7de September 1849:  (Testr: T.Olsen)

Forklaring over hvorledes Amtmands-Embedsgaarden Nordre Stokke vil blive opraabt til Salg i mindre Dele eller Parceller

A

Den nuværende Hjembø fraskilles Udmarken med en Linie der gaaer fra en Bugt i Lille Stokkevandet, først omtrent 70 Alen i Syd eller S:S:V:, efter det gamle Gjerde til den afstukne ny Vei fra Byledet og derfra i Vest til omtrent 40 Alen østenfor Ommund Larsens Sommerfæhuus, hvorfra den bøier lidt mer mod Syd og gaaer i lige Linie til Stokkevandet.

Linien er betegnet med nedsatte Steene, og bliver det nuværende Bøgjerde, som gaaer i flere Bugter eller Krumninger, at flytte, saa det bliver staaende efter bemeldte Linie, hvilken Flytning besørges og bekostes af dem, der blive Kjøbere af Hjembøen, hver saalangt deres Eiendom støder til Linien, og bør være udført til Mai Maaneds Udgang 1851. Den ved formeldte Hovedlinie fra Udmarken afskaarne Hjembø – der iøvrigt grændser til Store Stokkevandet paa vestre og nordre Side, til Nedre Tastads Utmark og Lille Stokkevandet paa nordre og østre Side – deles i 2 Dele eller Hovedbrug ved en Linie, der i søndre Ende begynder omtrent 40 Alen østenfor Ommund Larsens Sommerfæhuus og gaaer lige omtrent i Nord til en nedsat Steen 14 Alen østenfor samme Mands sydøstre Haugehjørne, og derfra i lit mer østlig retning mellom hans Vaaningshuus og Løe til en Bugt af Store Stokkevandet, Linien er betegnet med nedsatte Mærkestene.

Med det vestre Hovedbrug af denne Hjembø følger de Huuse, som ei høre til Ommund Larsens Brug, saavelsom al den Ager, Eng og Mark, som ligger paa vestre Side af Linien fra Udmarken til nordre Bugt af Store Stokkevandet, og begrændses iøvrigt af Linien mellom Bøen og Udmarken paa søndre Side, og af Store Stokkevand paa vestre og nordre Side. Ligeledes følger med samme Anpart den Gaarden Nord-Stokke tilhørende Andeel i den i store-Stokkevandet, paa vestre Side af Gaarden, liggende Holme tilligemed det Gaarden tilhørende Fiskerie ved denne Holme og ellers i Store Stokkevandet saalangt som den Deel støder til samme Vand.

Da den til dette Brug hørende Løe staar paa østre Brugs Grund, saa maa den blive staaende der til Mai Maaneds Udgang 1852, til hvilken Tid Eierne af vestre Brug skal have den bortflyttet paa sin egen Grund. Til samme Tid maae Eierne af vestre Brug ogsaa benytte den nuværende Vei fra Linien mod Udmarken til Gaardens Huse, men begge Brug skal anlægge en ny fælleds Vei fra Udmarkslinien til Husene hvilken lægges efter Merkelinien mellom begge Brug, saaledes at hvert Brug afgiver lige meget Jord til samme, og skal denne Vei være 6 Alen bred foruden 1 Alens Bredde paa hver Side af den afgives til Grøfter. Denne Vei skal være ferdig senest til Mai Maaneds Udgang 1852. Af de Gjerder, som behøves mellom vestre og østre Brug, opføre og vedligeholde hver af disse Brugs Eiere det Halve.

Med det østre Hovedbrug af Hjembøen følger de Huse der nu hører til det Brug, der før brugtes af afdøde Enke Hohanne Svendsdatter, saavelsom ad den Ager, Eng og Mark der ligger paa østre Side af den før beskrevne Linie mellem dette og vestre Brug, og iøvrigt grændser det paa nordvestre Side til Store Stokkevand, paa nordre Side til Nedre Tastads Mark og Lille Stokkevand og paa østre Side til samme Vand samt til Udmarksparcellen No. 24 og paa søndre Side fra Veien til Byledet eller den før beskrevne Linie mellem Hjembøen og Udmarken.

Til dette Brug hører Møllebruget i den fra Lille-Stokkevandet udgaaende Bæk og de nuværende 2 smaa Møllehuse med Render, samt Fiskeriet saavel i Store-Stokkevanet udenfor Bækosen og saalangt dette Brug grændser til samme Vand som i Bækken og Lille-Stokkevandet, forsaavidt samme tilhører Gaarden nordre Stokke, og ansees dette Vand i det Hele at høre til dette Brug med de Rettigheder det før har hørt til Gaarden Nordre Stokke.

De som blive Eiere af Udmarksparcellerne No. 23 og 24 ere pligtige at taale at Eierne af østre Brug opstemmer Vandet saa høit at det kan stige til 9 (ni) Tommer over den store flade Steen som ligger tæt ved Landet i sydøstre Bugt af Vandet, omtrent 40 Alen vest fra Mærket mellom Parcellene No. 23 og 24. I Maanederne Juni, Juli, August og September, bør dog Vandet udslippes saaledes, at det bliver 2 Fod lavere end som ovenfor er anført. I bemeldte store Steen er paa dens høieste Overflade indhugget et + og i dens nordre laveste Ende et T, hvilket sidste betegner det Punkt hvortil Vandet bør sænkes i Maanederne Juni, Juli, August og September.

Veien fra Mærkelinien mellem vestre og østre Brug østefter til Byledet / ”Ledet i Veien fra Stavanger som fører over Egenæs til Gaarden Stokke” / oparbeides og vedligeholdes af Kjøberne af disse Hoved Brug og af de paa begge Sider af Veien tilstødende Parceller, Enhver i Forhold til hvert Brugs eller Parcels Skyld. Denne Vei gaaer i lige Linie og er til den udlagt en Jordstrimmel af 8 Alens Bredde, nemlig 6 Alen til Veien og 2 Alen til Grøfter.

B

Den ved den førstbeskrevne Linie fra Hjembøen adskildte Udmark er afdeelt i 3 Rader mindre Parceller foruden 2 Parceller paa nordre Side af Veien fra Byledet, Alt saaledes som vedlagte Grundrids udviser.

Til at afdele den første og sydligste Rad, der paa søndre Side grændser mod Tjensvolds og Maldes Eiendomme er fra Tarrald Gramstads Løkke paa Egenæs, hvilken paa østre Side grændser til Parcellen No.1 i denne Rad, afstrukket en Strimmel Jord til Vei, 8 Alen bred / ”nemlig 6 Alen til Vei og 2 Alen til Grøfter” / hvilken Vei gaaer i Vest mellem Parcellerne No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i første Rad og No. 10, 11, 12, 13, 14 og 15 i anden Rad indtil No. 16 i anden Rad begynner, som er omtrent 8 a 9 Alen forbi No. 8 i første Rad. Derfra gaaer en Linie fra søndre Kant af Veiens Ende til Store-Stokkevandet, hvilken Linie er Grænde mellom Stykket No. 9 i første Rad og No. 16 i anden Rad.

Kjøberne af Percellerne No. 1 til 16 inclusive have, i Forhold til den skyld, som sættes paa hver Parcel, ikke alene at oparbeide og vedligeholde denne Vei, men ogsaa et Stykke Vei som anlægges over Tarrald Gramstads Løkke paa Egenæs fra der, hvor den nu anlagte Vei over Egenæs til T. Gramstads Løkke ender og til Veien mellom formældte 2 Løkkerader begynder, samt at opføre forsvarlig enkelt steengjerde paa søndre Side af formeldte Veistykke over Gramstads Løkke og holde Grind tvers over Veien, hvis det forlanges. Den hele Vei og Gjerde paa søndre Side af samme over Gramstads Løkke, bør være fæerdig senest til Mai Maaneds Udgang 1851.

Forsaavidt det Lovmedholdig kan fordres, at Kjøberne af 1st og 2den Løkkeraders Parceller skulle deeltage i Vedligeholdelsen af den Deel af Byløkkernes Vei over Egenæs, som de komme til at benytte, vil saadant paaligge dem efter saadant Forhold, som ved Forening eller retlig Afgjørelse vil blive bestemt.

Kjøberne af Parcellen No. 1 haver at udflytte eller opføre og siden vedligeholde Gjerdet paa vestre Side af Gramstads og Omund Sundes Løkker, saaledes at den Strimmel Jord af 31 (een og tredive) Alens Bredde langs disse Løkker lige til Mærket mod Tjensvold der af Stokkemarken er givet Gramstad til Vederlag for den til den nye Vei over hans Løkke afgivet Jord, derved bliver incorporeret i hans Løkke. Dette Gjerde bør være færdigt til Mai Maaneds Udgang 1850.

Gjerderne mot Veien holder hver Parcels Eier saalangt hans Lod strækker. Af Gjerderne mellem de sammenstødende Parceller holder hver Parcels Eier det halve med sin Nabo. Kjøberne af Percellerne No. 1 til 9 holde hver for sin Strækning den Deel af Gjerdet mellem Stokke-Marken og Tjensvolds og Maldes tilstødende Eiendom, som det hidtil har paalagt Gaarden Nordre-Stokke at opsætte og vedligeholde. Kjøberne af Parcellerne No. 9 og 16 have Adgang til Fiskerie i Stor-Stokkevandet saalangt deres Grund strækker til Vandet ret du fra samme. Anden og tredie Løkkerad adskilles ved en Linie, som begynder paa østre Side med Egenæs og gaaer Vest efter i lige Linie til Parcellen No. 15 i anden Rad begynder, og videre derfra i noget mer nordlig Direction til Store Stokkevandet. Gjerdet mellem disse 2 Løkkerader / ”den 2den og 3die” / opføres og vedligeholdes af Eierne af de tilstødende Parceller i disse 2 Løkkerader, hver for det Halve af den Deel af de respective Løkker, som støde til Linien. Kjøberne i Parcellerne i 3die Løkkerad, samt af Percellerne No. 23 og 24 i 4de Løkkerad, holde over for sin Parcels Strækning Gjerder mod den vei som gaaer fra Byledet til Mærket mellem vestre og østre Hovedbrug, og deeltage tilligemed disse Brug i samme Veis oparbeidelse og Vedligeholdelse i Forhold til hver ANparts Skyld. Denne Vei bør være færdig til Mai Maaneds Udgang 1851. Inntil den Tid benyttes den nuværende gamle Vei. Endskjøndt Parcellerne No. 23 og 24 støde til Lille Stokkevandet, have de dog ingen Adgang til Fiskerie i dette Vand, og maa desuden uden Erstatning taale at Eierne af østre Hovedbrug opstemmer Vandet saa høit at det kan stige til 9 (ni) Tommer over den store flade Steen, som ligger tæt ved Landet i sydøstre Bugt af Vandet omtrent 40 Alen i Vest fra Mærket mellem Parcellerne No. 23 og 24. I Maanederne Juni, Juli, August og September bør dog Vandet udslippes saaledes at det bliver 2 (to) Fod lavere end som ovenfor er anført. I bemældte Store Steen er paa dens høieste Overflade indhugget et +, og i dens nordre laveste Ende et T, hvilket sidste betegner det Punkt hvortil Vandet bør sænkes i Maanederne Juni, Juli, August og September. Den Deel af Mærkegjerderne mellem nordre Stokke paa den ene Side og Egenæs og Nedre Tastad paa den anden Side, som det hidtil har vedkommet Nordre Stokke at opføre og vedligeholde, skulde herefter holdes af de Anparter eller Parceller som grændser til de meldte Gjerdestykker. Det forbeholdes, naar de specielle Opraab har fundet Sted at opraabe Parcellerne No. 23 og 24 fælleds med østre Hovedbrug.