2005

Årsmelding for 2005

På årsmøtet 16. februar 2005 ble følgende valgt til styre m.v.

Styreleder: Ludvig Bringsjord, Nestleder: Berit Wathne, Kasserer: Kåre Idsøe, Sekretær: Chester Danielsen – Odveig Klyve, Jon Høiland, Kristian Bryne

Vararepresentanter: Sigmund Våland, Kari Tjøstheim, Iren Pallesen, Kristen Pallesen

Revisor: Jan T. Høiland

Valgkomite: Torbjørn Hestnes, Jon Økland, Kjell Lassen

 Styret har hatt 10 formelle møter (m.referat) og flere uformelle arbeidsmøter

 ARRANGEMENT

Vi har gjennom året hatt følgende arrangement:

16. februar                   Årsmøte

6. april                         Medlemsmøte

8. mai                          Åpent medlemsmøte

8. juni                          Bydelsvanding

28. september              Besøk Stokka Sykehjem

24 – 26 oktober            Stokkamessen

Årsmøtet 16. februar

Ca. 25 medlemmer møtte fram. Før pausen og selve årsmøtet innledet Kjerstin Ropeid og Anton Ersdal til drøfting av lagets virksomhet og spesielt om mulige/ ønskelige endringer/forbedringer i bydelen som det kan være naturlig for laget å ta opp. Det kom fram mange gode forslag som styret har notert seg og som er gjengitt og kommentert nedfor under avsnittet: Andre saker

Medlemsmøte i Stokka kirke 6. April

Ca. 60 medlemmer møtte fram. Tidligere rådmann i Stavanger, Konrad B. Knutsen, holdt et meget interessant foredrag om alle endringer/utvidelser som Stavanger har vært igjennom. Det har gjennom tidene vært i alt 6 utvidelser av kommunegrensen. Den siste og mest omfattende utvidelsen var i 1965 da store deler av Hetland kommune og hele Madla kommune ble slått sammen med Stavanger.

Etter foredraget reflekterte Per Våland og Carl Helge Hana over konsekvensene for Stokka og stokkabuen av denne siste byutvidelse. Det kom bl.a. fram at Stokka i en kort periode hadde sitt eget bydelsutvalg. Som kjent er Stokka nå en mer eller mindre anonym del av Eiganes og Våland bydel. Det er kanskje vanskelig å få frigjort Stokka fra dette ekteskapet, men vi kan kanskje prøve å få ordet Stokka med i bydelsnavnet, – f.eks i forbindelse med kommende kommunevalg? (Eiganes, Våland og Stokka Bydelsutvalg)

Feiring i Stokka kirke av 60 årsdagen for Norges frigjøring 8.mai 1945

Dette ble et av våre mest vellykkede arrangement med over 140 deltagere. Et improvisert blanda kor under ledelse av Aud Halle sang kjente sanger fra frigjøringsåret og ledet allsangen. Jakob Aano kåserte. Han satte frigjøringsdagen 8.mai inn i et historisk sammenheng som en av de tre mest betydningsfulle datoer i vår historie ved siden av 17. mai 1814 og 7. juni 1905.

Eli Skipevåg og Jakob Hodne fortalte fra krigen og om frigjøringsdagene slik de som barn opplevde dem på Stokka.

Inger Hjardeng leste dikt fra krigens dager og det hele ble avsluttet med Sæverud’s Kjempeviseslåtten framført på kirkeorgelet av vår kantor Lars Inge Tjøstheim.

Bydelsvanding Carlsen-gården, Pallesenstykket og Hidlegården 8. juni

Kristian Bryne hadde laget et godt forhåndsmateriale med både kart og historisk stoff fra disse tre gårdene. Mette Carlsen, Iren Pallesen, Magne Hidle og Kristian Bryne var gode fortellere for 50 deltagere.

Besøk Stokka Sykehjem 28. september

Stokka Sykehjem er vel den største institusjonen på Stokka m.h.t. både arbeidsplasser og beboere. Sykehjemmet har nylig gjennomgått en omfattende renovering og utvidelse og styret mente det kunne være interessant for våre medlemmer å besøke hjemmet.

Arrangementet startet med oppmøte og orientering i kirken og fortsatte med en omvisning i en del av de nye bygningene. Avdelingsleder Ragnhild Torkelsen var dyktig og engasjert omviser som også var sammen med oss på avslutningen i kirken der vi m.a. hadde kunstnerisk underholdning. Det var noe over 30 frammøtte.

Stokkamesse 24 – 26 oktober

Stokkamessen ble arrangert som en del av årets Stokkadager. Dette er det største og mest omfattende arrangementet som laget hittil har gitt seg inn på.

Prosjektkomiteen, Berit Wathne, Kristian Bryne og Kristen Pallesen, sendte allerede i mai innbydelser til stokkabuene og andre med tilknytning til Stokka om å delta på messen med amatør- og hobbyarbeider.

Responsen var upåklagelig, – vi fikk innmeldt i alt 155 arbeider fra 35 personer. Styret er meget imponert over både kvaliteten og bredden av de innmeldte arbeider og over variasjonen i alders- kjønnsfordeling. Her var både pensjonister og skoleungdom godt representert.

Den høytidelige åpningen av messen ble foretatt av Siri Aavitsland, kultursjefen i Stavanger, mandag 24. oktober med over 200 personer til stede. Også de andre to kveldene var besøket upåklagelig, – anslagsvis ca. 100 personer til sammen.

Stokkamessen var en stor utfordring for laget, både m.h.t. arbeidsinnsats og m.h.t. økonomi. Styret vil takke alle som bidro med dugnadsarbeid. En spesiell takk til prosjektkomiteen, Berit Wathne, Kristian Bryne og Kristen Pallesen for stor innsats, profesjonalitet og engasjement, – de visste hva de holdt på med.

Med gratis lokaler i kirken, lånt utstyr, økonomisk støtte fra kommunen, gratis utlodningsgevinster fra utstillere og ikke minst stor arbeidsinnsats fra medlemmer, skulle det være mulig og forvarlig å arrangere noe liknende et senere år.

ANDRE SAKER         

Styrets arbeid har også dette året vært fokusert på medlemsarrangement. Men vi har i tillegg tatt opp, drøftet og arbeidet med en god del andre saker.

Vi vil i det følgende liste opp og kommentere saker som ble tatt opp på forrige årsmøte og andre saker som styret har vært opptatt av.

FRA ÅRSMØTEPROTOKOLLEN 16. FEBRUAR 2005:

         – vi bør være aktive pådrivere for å ivareta og pleie friarealene på Stokka, – inkl. gamle ferdselsveier og steingarder.

         – Gamle stedsnavn på Stokka og Sandal. Registrere og ta i bruk f.eks som gatenavn.

         – Åpne for mangfold. Med f.eks arrangement som inkluderer og/eller er spesielt beregnet på barn og ungdom, – hva med bydelsvandringer spesielt for småskolen?

         – Bilde-, kart og luftfotoarkiv.

         – Info-tavler og boss-spann rundt Stokkavannet. Samarbeid med Madla Historielag og Tasta Historielag

         – Gangsti langs sørsiden av Lille Stokkavatn

         – Bør laget få en hjemmeside på internett?

         – Presentere laget for vårt bydelsutvalg. Kommentar: Dette er allerede gjort. Ludvig Bringsjord, Berit Wathne og Kristian Bryne møtte bydelsutvalget 2. mai 2005

Kommentar:

Flere av disse sakene har stor interesse for vår bydel og det er ikke tvil om at det bør gjøres noe med dem.

Noen saker ligger utenfor lagets kompetanse og ansvarsområde. I slike saker kan laget opptre som pressgruppe og forslagsstillere overfor de rette vedkommende. I andre tilfeller kan det være aktuelt å etablere prosjektgrupper, – både internt blant våre medlemmer og i samarbeid med andre instanser.

I første omgang vil styret se det som en oppgave å konkretisere oppgaver og ansvarsforhold. Deretter kan styret vurdere om og på hvilken måte laget vårt skal engasjere seg.

SAKER FRA STYREREFERATENE

Dugnadsarbeid.

Laget har i samarbeid med kommunen utført dugnadsarbeid med opprydning på friluftsområder rundt Svendsens plass/lyngmarkene v. Store Stokkavatn.

Vårt medlem Sigmund Våland har stått for organisering av arbeidet. Kommunen har stilt opp med motorsager, oppmalingsmaskiner og bortkjøring.

Det ble utført i alt 40 dugnadstimer i tiden 14 – 16 april.

Samarbeid med Mississippi Friluftsenter

Vi har etablert to prosjektgrupper (Låve- og utmarksgruppe og aktivitetsgruppe) som skal samarbeide med Mississippi Friluftsenter om utnyttelse av låven til utstillingsformål og om diverse aktiviteter på senteret.

Friareal- og gardsmøllegruppe

Stavanger kommune har nå gitt laget tillatelse til å føre opp en møtte i bekken mellom Lille og Store Stokkavatn.

REPRESENTASJON

Iren Pallesen var delegat på Rogaland Historie- og Ættesogelag sitt årsmøte på Karmøy 9. april 2005

Ludvig Bringsjord og Kari Tjøstheim deltok på RHÆ’s rådsmøte på Tungenes Fyr 26. oktober 2005

MEDLEMMER

Vi hadde pr. 1. januar 2005 145 betalende medlemmer. Vi har i løpet av året fått netto 10 nye medlemmer.

Medlemstallet er med det på 155 medlemmer pr. 1. januar 2006.

ØKONOMI

Vi har i løpet av året fått driftstilskott fra Stavanger kommunes kulturavdeling på kr.7301,- og et samlet tilskott for året på kr. 4000,- fra bydelsutvalget øremerket Stokkamessen. Vi takker for bidragene.

Vi har med takk mottatt en testamentarisk gave på kr. 10 000,- samt en bokgave fra G. Borghammers dødsbo.

Vår største utgiftspost har vært Stokkamessen med en netto utgift på kr. 7172,-. Takket være inntekt på maleriutlodningen på kr. 7110,- kom vi fra arrangementet med et greit resultat.

Også i år er det solgt flere eksemplarer av Stokkafilmen slik at dette prosjektet totalt sett har gitt et overskudd. Laget har fremdeles noen få eksemplarer som er til salgs.

For øvrig viser vi til egen årsmøtesak om regnskapet.

SLUTTORD

Styret er glad og takknemlig for oppslutningen til våre arrangement som i alt har samlet mellom 500 og 600 personer. Vi er særlig fornøyd med at våre to store arrangement, – feiringen av Frigjøringsdagen 8. mai og Stokkamessen i oktober ble så vellykkede.

Styret vil rette en spesiell takk til Stokka kirkes administrasjon og til menighetsrådet for stor velvilje og imøtekommenhet i forbindelse med lagets bruk av kirkelokalene, kjøkkenet og andre fasiliteter.

Stokka 13. januar 2006

Ludvig Bringsjord, Berit Wathne, Kåre Idsøe, Chester Danielsen, Kristian Bryne, Odveig Klyve og Jon Høiland